Minnesota Secretary Of State - Pov Npav Rau Hnub Xaiv Tsa (Election Day voting)
Skip to main content

Pov Npav Rau Hnub Xaiv Tsa (Election Day voting)


Nyob rau nploog ntawv no, kawm kom paub tias pov npav qhov twg, nqa dabtsi mus, yuav nrhiav kev pab li cas thiab cov cai koj muab es yog ib tug neeg pov npav yog cov twg.

Qhov chaw thiab cov sij hawm qhib rau pov npav

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Feem ntau ntawm cov chaw pov npav qhib thaum 7 moo a.m txog 8 moo p.m.

Nqa dabtsi mus

Yog tias koj twb tau cuv npe pov npav tag rau koj lub chaw nyob tam sim no, koj tsis tas yuav nqa daim npav kom paub tias koj yog leej twg. Yog tias koj yuav tau cuv npe los yog kho dua qhov kev cuv npe tshiab, koj yuav tsum tau qhia rau lawv txog qhov pov thawj ntawm koj lub chaw nyob ua ntej pov npav.

Kom tau kev pab rau pov npav

Muaj ntau txoj hauv kev pab thaum koj pov npav. Koj yeej coj tau ib tug neeg mus pab koj, nug tus neeg tswj qhov kev xaiv tsa, siv lub cuab yeej pab koj khij koj daim ntawv pov npav los yog koj yeej pov npav tau hauv koj lub tsheb.

Pab los ntawm tsev neeg, cov phooj ywg los yog cov neeg nyob ze koj lub tsev

koj yeej coj tau ib tug neeg hauv koj tsev neeg, ib tug phooj ywg, ib tug neeg nyob ze ntawm koj lub tsev los yog ib tug neeg twg es koj xaiv kom pab tau koj pov npav. Tib qho es tsis pub ces yog tsis pub kom koj tau pab los ntawm koj lub chaw ua hauj lwm, koj pawg neeg union los yog ib tug neeg muaj npe sib tw ua nom.

Koj tus neeg es pab koj yeej pab tau koj rau tag nrho cov txheej txheem pov npav, suav nrog rau qhov nrog koj mus ntawm lub rooj pov npav. Txhawm li ntawd los, tus neeg pab ntawd tsuas pab koj khij rau daim ntawv pov npav ntawd rau peb leeg es pov npav ntawm ib qhov kev xaiv tsa nkaus xwb. Koj yeej muab tau koj daim ntawv pov npav rau tus neeg tswj qhov kev xaiv tsa ntawd saib yam tsis pub lwm tus neeg pom seb khij puas raws li qhov koj xaiv.

Cov neeg pab yuav tsis pub lawv haub ntxias kom koj pauv qhov koj xav pov npav rau leej twg los yog qhia tawm tias koj pov npav rau leej twg rau lwm tus.

Pov npav ntawm ntug kev

Yog tias koj tawm nyuaj hauv koj lub tsheb kom nkag tau mus rau hauv qhov chaw pov npav, koj yeej nug tau kom nqa daim ntawv pov npav tuaj rau koj. Qhov no yog hu ua pov npav ntawm ntug kev.

Ob tug neeg saib xyuas qhov kev pov npav los ntawm ob phav kas moos sib txawv yuav nqa cov ntawv pov npav tawm los rau koj ntawm koj lub tsheb. Yog tias koj yuav tsum tau cuv npe los yog kho koj daim ntawv cuv npe dua tshiab, lawv yuav nqa daim ntawv cuv npe tawm los thiab.

Thaum koj pov npav tiav lug lawm, cov neeg tswj qhov kev pov npav yuav nqa koj daim ntawv pov npav mus sab hauv tsev rau koj thiab muab ntsaws rau lub thawv ntim cov ntawv pov npav.

Pab los ntawm lub cuab yeej pab khij daim ntawv pov npav

Feem ntau ntawm cov chaw pov npav muaj lub cuab yeej es khij koj daim ntawv pov npav rau koj. Nws yeej ua rau tsis pub kom leej twg pom yog tias koj siv tsis tau (los yog xaiv qhov tsis siv) tus xaum npiv khij.

Lub cuab yeej nov muaj daim screen es pom daim ntawv pov npav loj loj los yog kom pom tseeb tseeb. Nws yeej nyeem daim ntawv pov npav rau koj mloog hauv lub mloog pob ntseg.

Koj khij tau koj daim ntawv pov npav es yog siv lub cuab yeej Braille keypad, xuas tes kov (touchscreen) los yog lub cuab yeej tshuab pa (sip-and-puff). Tom qab koj xaiv tag qhov koj xaiv lawm, nws luam tawm tag nrho koj daim ntawv pov npav.

Pab los ntawm tus neeg tswj qhov kev xaiv tsa

tus neeg tswj qhov kev xaiv tsa tuaj nyob ntawd yuav pab koj rau tag nrho cov txheej txheem pov npav.

Yog tias koj xav tau kev pab khij koj daim ntawv pov npav, ob tug neeg saib xyuas qhov kev pov npav los ntawm ob phav kas moos sib txawv yeej pab tau koj. Yuav tsis pub lawv haub ntxias kom koj pauv qhov koj xav pov npav rau leej twg los yog qhia tawm tias koj pov npav rau leej twg rau lwm tus.

Tawm hauj lwm mus pov npav

Koj muaj cai siv sij hawm tawm tom hauj lwm mus pov npav ib lub sij hawm twg los tau ntawm 46 hnub es qhib rau pov npav yam tsis poob qhov nyiaj them koj, tshem tawm cov xuab moo muab rau koj tawm hauj lwm, los yog cov sij hawm vacation rau qhov kev xaiv tsa rau tag nrho hauv lub xeev thiab hauv lub teb chaws, thiab rau tag nrho cov kev xaiv tsa tau teem sij hawm hauv lub zej zog.

Koj lub chaw ua hauj lwm yuav tsum them rau cov sij hawm koj yuav tsum tau siv mus pov npav, yog nws poob rau lub sij hawm koj ua hauj lwm. Koj lub chaw ua hauj lwm hais tsis tau kom koj yuav tsum siv cov xuab moo personal leave los yog cov sij hawm vacation time (saib hauv tsab cai Minnesota Statutes 204C.04 and 204C.08 Subd.1d).

Tsuas siv qhov sij hawm koj ntev li koj yuav tsum tau siv pov npav xwb thiab rov mus ua hauj lwm.

Koj lub chaw ua hauj lwm yuav ua tsis tau tias tsis pub koj los yog ua txuj hais tom tej tias tsis pub, txwv, los yog cuam tshuam rau qhov koj muaj cai, suav nrog rau lub sij hawm twg es koj xaiv mus pov npav.

Koj lub chaw ua hauj lwm yeej nug tau koj tias thaum twg koj mam li tawm mus, thiab nug kom cov neeg ua hauj lwm sib koom tes kom qhov lawv qhaj nov tsis txhob muaj kev cov nyom ntau rau qhov chaw ua hauj lwm.

Koj yeej muab tau daim qauv ntawm daim ntawv no rau koj lub chaw ua hauj lwm, yog piav txog txoj cai koj muaj es tawm hauj lwm pov npav.

Ib lub chaw ua hauj lwm twg yog yuam txoj cai nov yuav txhaum lub txim me hu ua misdemeanor. Tej yam tsis txaus siab los ntawm cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ua ntawv tawm tsam mus rau tus thawj kws lij choj hauv lub zos county.

paub qhov koj muaj cai

Yog ib tug neeg pov npav hauv lub xeev Minnesota, muaj ntau txoj cai koj muaj - koj yuav tsum paub lawv!

 • Tau siv sij hawm tawm tom hauj lwm mus pov npav ib lub sij hawm twg los tau ntawm 46 hnub es qhib rau pov npav
  Koj muaj cai siv sij hawm tawm tom hauj lwm mus pov npav yam tsis poob qhov nyiaj them koj, tshem tawm cov xuab moo muab rau koj tawm hauj lwm, los yog cov sij hawm vacation time.

 • Pov npav yog tias koj twb nyob ntawm txoj kab ua ntej 8 p.m.
  Koj muaj cai pov npav yog tias koj twb sawv ntawm txoj kab rau qhov chaw pov npav lub sij hawm ua ntej thaum 8:00 pm.

 • Siv lus qhia
  Koj muaj cai siv lus hais qhia kom paub tias koj yog leej twg thiab nug kom tau lwm tus neeg kos koj lub npe yog tias koj kos tsis tau koj lub npe.

 • Nug kev pab
  Koj muaj cai nug kom tau ib tug neeg pab koj pov npav. Tshwj tsis yog ib tug neeg pab koj tuaj ntawm koj lub chaw ua hauj lwm los yog koj pawg neeg union, los yog ib tug neeg muaj npe sib tw ua nom.

 • Coj koj cov menyuam mus ntawm qhov chaw pov npav
  Koj muaj cai coj tau koj cov menyuam nrog koj mus pov npav nrog koj.

 • Pov npav tom qab ntsub ib lub txim txhaum
  Koj muaj cai pov npav yog tias tam sim no koj tsis raug kaw rau ib qhov kev txaum koj tau ua.

 • Pov npav yog tias muaj neeg saib xyuas koj
  Koj muaj cai pov npav yam tsis cia kom ib tug neeg twg nyob tom qhov chaw pov npav ntxias kom koj pov npav li qhov lawv xav.

 • Pov npav yAM tSIS muaj neeg HAUB NTXIAS
  Koj muaj cai pov npav yam tsis cia kom ib tug neeg twg nyob tom qhov chaw pov npav ntxias kom koj pov npav li qhov lawv xav.

 

 • KOM TAU IB DAIM NTAWV POV NPAV TSHIAB
  koj muaj cai kom tau txais ib daim ntawv pov npav tshiab los hloov yog tias koj khij yuam kev rau ntawm ntawv pov npav ua ntej koj muab ntsaws rau hauv lub thawv.

 • Sau ib daim ntawv mus tawm tsam
  Koj muaj cai sau ib daim ntawv mus tawm tsam txog lub chaw pov npav yog tias koj tsis txaus siab rau qhov es lawv leg txoj hauj lwm xaiv tsa.

 • Nqa ib daim qauv piv txwv ntawm daim ntawv pov npav
  Koj muaj cai nqa ib daim ntawv xaiv tsa piv txwv mus nrog koj rau ntawm lub rooj pov npav.

 • Nqa Cov Neeg Pav Npav Cov Cai Nws Muaj
  Koj muaj cai Nqa daim qauv ntawm Cov Neeg Pav Npav Cov Cai Nws Muaj (Minnesota Statutes 204C.08, subd. 1b) mus nrog koj rau ntawm lub rooj pov npav.