Minnesota Secretary Of State - Pov npav ntxov es yog siv qhov absentee ballot (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

Pov npav ntxov es yog siv qhov absentee ballot (Vote early with an absentee ballot)


Hauv Minnesota, koj tsis tas tos kom txog hnub Xaiv Tsa - pov npav ntxov es yog xa hauv pais xab nis mus los yog ntawm koj lub hoob kas tswj kev xaiv tsa hauv zos!

Pov npav ntxov tim ntsej tim muag

Koj yeej pov npav tau es yog siv qhov absentee ballot ntawm koj lub hoob kas tswj kev xaiv tsa hauv zos pib li 46 hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa.

Nrhiav kom tau koj lub hoob kas tswj kev xaiv tsa hauv zos

Pov npav ntxov es yog xa hauv pais xab nis mus

Koj kuj ua tau ntawv thov kom tau daim ntawv pov npav absentee ballot xa hauv pais xab nis tuaj rau koj. Koj yuav tsum tau xa kom daim ntawv pov npav rov qab ua ntej Hnub Xaiv Tsa.

Kev cob qhia kom paub pov npav ntxov es xa hauv pais xab nis mus

  1. Ua ntawv thov kom tau daim ntawv pov npav lub sij hawm twg los tau ntawm lub xyoo ntawd. Cov neeg tswj qhov kev xaiv tsa yuav xa cov ntaub ntawv xaiv tsa tuaj thaum twg yog cov ntaub ntawv pov npav tsim tag lawm. Cuv npe pov npav hauv online es yog hom lus Askiv; los yog luam daim ntawv cuv npe tawm rau hom lus Hmoob
  2. Ua twb zoo nyeem cov lus cob qhia es tuaj nrog daim ntawv pov npav! Koj qhov kev pov npav yuav tsis muab suav yog tias koj ua tsis tiav tag nrho cov ntaub ntawv.
  3. Koj yuav tsum tau muaj ib tug neeg ua pov thawj thaum koj khij thiab ua tiav koj daim ntawv pov npav. Tus neeg ua pov thawj ntawd yog tus neeg tau cuv npe pov npav hauv lub xeev Minnesota los yog ib tug neeg muaj lub thwj notary. Koj tus neeg ua pov thawj yuav tsum tau kos nws lub npe rau lub hnab ntawv thiab sau lawv lub chaw nyob.
  4. Yog tias koj tsis tau cuv npe pov npav, koj yuav tau txais daim ntawv ua thov cuv npe nrog cov ntawv xa tuaj. Kom cuv tau npe, muab qhia rau koj tus neeg ua pov thawj txog. ib quo pov thawj txog koj lub chaw nyob.
  5. 5. Tom qab koj tiav lawm, xa daim ntawv pov npav thiab cov ntaub ntawv rov qab hauv pais xab nis mus kom sai li sai tau. Koj qhov kev pov npav yuav tsis muab los suav yog tias tau txais nws tom qab hnub Xaiv Tsa lawm. Koj yeej nqa tau daim ntawv pov npav mus rau ntawm lub hoob kas tshwj qhov kev pov npav es xa cov ntaub ntawv tuaj rau koj.

 

Tshawb xyuas kom paub txog koj daim ntawv pov npav

Tag nrho qhov pov npav hu ua absentee ballot es tau txais ncav sij hawm thiab tag nrho cov ntaub ntawv los ua thij toob tag lawm yuav muab lawv suav.

Tshawb xyuas kom paub seb koj daim ntawv pov npav txog twg lawm thiab kom paub tseeb tias yeej tau txais lawm thiab muab suav lawm.