Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content

Bỏ phiếu ở Minnesota (Voting in Minnesota - Vietnamese)


Ghi danh bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu và cách thức ghi danh trước và vào Ngày Bầu cử.

 

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Các ngày của cuộc Bầu cử, cách thức bỏ phiếu và quyền hạn của cử tri.

 

Các cách bỏ phiếu khác

Bỏ phiếu sớm bằng phiếu khiếm diện, bỏ phiếu bởi quân nhân hay khi ở ngoại quốc, và cách thức bỏ phiếu trong khu bỏ phiếu bằng bưu điện.

 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu. Thông tin có sẵn 45 ngày trước ngày bầu cử tiểu bang hay liên bang.

 

Có thông tin gì trên lá phiếu của tôi?

Hãy lấy một lá phiếu mẫu trong đó có các ứng cử viên và các câu hỏi mà quý vị sẽ bầu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hay liên bang.

Các Ngày của cuộc Bầu cử 2016

 • Ngày 1 tháng Ba: Hội họp Ủy ban trong Khu

 • Ngày 24 tháng Sáu: Bỏ phiếu qua bưu điện hay đích thân từ 24 tháng Sáu đến 8 tháng Tám (Bầu cử Sơ khởi).

 • Ngày 19 tháng Bảy: Ghi danh trước ngày 19 tháng Bảy để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử Sơ khởi.

 • Ngày 9 tháng Tám: Bầu cử Sơ khởi

 • Ngày 23 tháng Chín: Bỏ phiếu bằng bưu điện hay đích thân từ 23 tháng Chín đến 7 tháng Mười một.

 • Ngày 18 tháng Mười: Ghi danh trước 18 tháng Mười để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử.

 • Ngày 8 tháng Mười một: Ngày Bầu cử

Có thông tin gì trên lá phiếu 2016?

 

Tất cả các cử tri:

 • Tổng thống Hoa Kỳ
 • Hạ Nghị Sĩ Hoa Kỳ
 • Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang
 • Hạ Nghị Sĩ Tiểu bang
 • Tu chính Hiến pháp

 

Một số cử tri:

 • Ủy viên Quận
 • Giám đốc về Đất & Nước
 • Viên chức Thành phố
 • Thành viên Hội đồng Trường học
 • Viên chứcThị xã
 • Các câu hỏi về vấn đề địa phương