Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content
Important Changes to Office Operations: COVID-19 Information

Bỏ phiếu ở Minnesota (Voting in Minnesota - Vietnamese)


Ghi danh bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu và cách thức ghi danh trước và vào Ngày Bầu cử.

 

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Các ngày của cuộc Bầu cử, cách thức bỏ phiếu và quyền hạn của cử tri.

 

Các cách bỏ phiếu khác

Bỏ phiếu sớm bằng phiếu khiếm diện, bỏ phiếu bởi quân nhân hay khi ở ngoại quốc, và cách thức bỏ phiếu trong khu bỏ phiếu bằng bưu điện.

 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu. Thông tin có sẵn 45 ngày trước ngày bầu cử tiểu bang hay liên bang.

 

Có thông tin gì trên lá phiếu của tôi?

Hãy lấy một lá phiếu mẫu trong đó có các ứng cử viên và các câu hỏi mà quý vị sẽ bầu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hay liên bang.

Các Ngày của cuộc Bầu cử 2018

 •  Ngày 6 Tháng Hai: Họp Phường

 •  Ngày 13 Tháng Ba: Cuộc Bầu Thị Trấn

 •  Ngày 29 Tháng Sáu: Bầu qua bưu điện hay tận mặt. Từ Ngày 29 Tháng Sáu đến Ngày 13 Tháng Tám cho Cuộc Bầu Cử Sơ Cấp

 •  Ngày 24 Tháng Bảy: Ghi danh trước trước Ngày 24 Tháng Bảy để tiết kiệm thời giờ cho Cuộc Bầu Cử Sơ Cấp

 •  Ngày 14 Tháng Tám: Cuộc Bầu Cử Sơ Cấp

 • Ngày 21 Tháng Chín: Bầu qua bưu điện hay tận mặt từ Ngày 21 Tháng Chín đến Ngày 16 Tháng Mười để tiết kiệm thời giờ vào Ngày Bầu Cử

 •  Ngày 6 Tháng Mười Một: Ngày Bầu Cử

Có thông tin gì trên lá phiếu 2018?

 Tất cả các cử tri Minnesota sẽ có các cuộc tranh cử này trên phiếu của họ:

Tất cả các cử tri:

 • Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
 • Dân biểu Hoa Kỳ
 •  Thống Đốc & Phó Thống Đốc
 • Thư Ký Tiểu Bang
 • Kiểm Toán Viên Tiểu Bang
 • Tổng Chưởng Lý
 • Dân Biểu Tiểu Bang

Cử tri cũng có thể có một hay nhiều cuộc tranh cử sau đây trên phiếu của họ:

Một số cử tri:

 • Viên Chức Quận
 • Viên Chức Thành Phố
 • Thành Viên Hội Đồng Trường Học
 • Viên Chức Thị Trấn
 • Thành Viên Hội Đồng Nhà Thương
 • Thành Viên Quận của Hội Đồng Công Viên