Minnesota Secretary Of State - Kuv pov npav qhov twg thiab dabtsi nyob rau hauv kuv daim ntawv pov npav? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Kuv pov npav qhov twg thiab dabtsi nyob rau hauv kuv daim ntawv pov npav? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Ntaus koj lub chaw nyob kom nrhiav tau qhov chaw twg yog qhov chaw koj pov npav, thiab kom pom ib daim qauv ntawm daim ntawv pov npav es muaj cov neeg sib tw ua nom thiab muaj cov lus nug es koj yuav pov npav rau.

Cov ntaub ntawv qhia mas yeej muab tso tawm ntev li 45 hnub ua ntej muaj kev xaiv tsa hauv lub xeev los yog xaiv tsa hauv lub teb chaws. Cov ntaub ntawv qhia txog kev xaiv tsa rau hauv lub zej zog tej zaum kuj yuav tsis muaj nyob hauv qhov kev tshawb nrhiav no.