Minnesota Secretary Of State - Oromo
Skip to main content

Minnesootaa keessatti Filuu (Voting in Minnesota - Oromo)


Filuuf Galmaa'uu

Eenyutu filuu danda'a fi akkataa guyyaa filmaataa dura itti galmaa'an.

 

Filuu gaafa guyyaa filannoo

Guyyaa filannoo, akkataa itti filan, gargaarsa warra filaniif fi mirga warra filanii.

 

Akkaataa biraa itti filan

Dursi guyyaa filmaataa utuu achitti hin argamin fili, bakka loltuun jiranii fili, ykn biyya hambaati, fi akkaataa ganda keetti karaa poostaan filtu.

 

Eessatan fila?

Bakka itti filuun siif malu adda baafadhu. Odeeffannoon filmaataa guyyaa filannoo mootummaa fi federaalaa guyyaa 45 dursee argachuun ni danda'ama.

 

Waraqaa filannoo koo irra maaltu jira?

Fakkii waraqaa filannoo kaadhimamtoota agarsiisuu fi waraqaa filannoo gaaffii irratti filtu fudhadhu. Odeeffannoon isaa guyyaa 45 guyyaa filmaataa mootummaa fi federaalaa dura argachuun ni danda'ama.

Guyyaa Filannoo bara 2016

 • Bitootessa: walakkaatti geggeesitoota paartii gandaa

 • Waxabajjii 24: Poostaan fili ykn kalattiin hanga Hagayya 8tti (Filmaata Dursaa).

 • Adoolessa 19: Dursii hanga Adoolesa 19 tti galmaa'I guyyaa filannoo akka si hintursinneti.

 • Hagayya 9: Filmaata Dursaa

 • Birraa 23: Karaa mana poostaan ykn kalattiin Birraa 23 hanga Sadaasa 7tti fili.

 • Onkoloolessa 18: Dursii hanga Onkoloolessa 18 galmaa'I guyyaa filmaataa akka si hintursinetti.

 • Sadaasa 8: Guyyaa Filannoo

Waraqaa filannoo 2016 irra maaltu jira?

 

Warra filan hundaa

 • Prezedaantii U.S.
 • Baakka Bu'oota U.S.
 • Senatera Mootummaa
 • Baaka Bu'aa Mootummaa
 • Fooya'ina Heeraa

 

Filtuu muraasa

 • Komiishanii Kaawontii
 • To'ataa Biyyoo fi Bishanii
 • Qondaaltota Magaalaa
 • Miseensa Boordii Mana Barumsaa
 • Qondaaltota Magaalaa xiqqaa
 • Gaafii waraqaa filmaataa kan gandaa