Minnesota Secretary Of State - Lao
Skip to main content

ການອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາ (Voting in Minnesota - Lao)


ການຈົດທະບຽນສຳລັບວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ ວິທີອອກສຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຜູ້ອອກສຽງ ແລະສິດຂອງຜູູ້ອອກສຽງ

 

ວິທີອື່ນໃນການອອກສຽງ

ອອກສຽງກ່ອນໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ ອອກສຽງຈາກບ່ອນປະຈຳການທາງທະຫານ ຫຼືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີອອກສຽງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງໂດຍທາງໄປສະນີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ

ຊອກຫາວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກສຽງໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຊອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງ

 

ມີຫຍັງໃນບັດປ່ອນບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ໄປເອົາບັດປ່ອນບັດຕົວຢ່າງທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ ແລະຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານຈະອອກສຽງ. ຂໍ້ມູນນັ້ນຈະມີໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼືຂອງລັດຖະບານກາງ.

ວັນເລືອກຕັ້ງປີ 2022

ລົງຄະແນນສຽງຍ່າງໄວ

 • ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼືໄປດ້ວຍ ຕົວເອງ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາເຖິງວັນທີ 8 ສິງຫາ
 • ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດເພື່ອປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ

ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ

 • ວັນອັງຄານທີ 9 ສິງຫາ 

ລົງຄະແນນສຽງຍ່າງໄວ

 • ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼືໄປດ້ວຍ ຕົວເອງ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາເຖິງວັນທີ 7 ພະຈິກ
 • ວັນທີ 18 ຕຸລາ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາເພື່ອປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ

 • ວັນອັງຄານທີ 8 ພະຈິກ

ມີຫຍັງໃນວັນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປີ 2021 ແດ່?

 ຜູ້ລົງຄະແນນອາດຈະມີຫນື່່ງການແຂ່ງຂັນຫຼືມາກກວ່າຫນື່ງການແຂ່ງຂັນໃນບັດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ:

ຜູ້ອອກສຽງບາງຄົນ:

 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຫມໍ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສວນສາທາລະນະໃນແຂວງ