Minnesota Secretary Of State - Lao
Skip to main content
Important Changes to Office Operations: COVID-19 Information

ການອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາ (Voting in Minnesota - Lao)


ເຖິງເວລາເລືອກຕັ້ງແລ້ວ

ຖ້າທ່ານຍັງມີບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນຢູ່ ໃຫ້ທ່ານຟ້າວເອົາໄປປ່ອນດ່ວນ 

ບໍ່ຕ້ອງສົ່ງຄືນທາງໄປສະນີ 

ຜູ້ເລືອກຕັ້ງສາມາດສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງໂດຍຕົນເອງທີ່ຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນຫຼືທີ່ຕູ້ປ່ອນບັດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ເພື່ອບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນແລ້ວ ຫຼືໃຫ້ທ່ານໄປເລືອກຕັ້ງໂດຍຕົນເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານສົ່ງແລ້ວທາງໄປສະນີນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເຖິງຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນເລືອກຕັ້ງ, ວັນທີ່ 3 ເດືອນພຶດສະຈິກາ!

ຮັກສາໃຫ້ລັດມິນເນໂຊຕາເປັນອັນດັບ 1 ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແລະຊ່ວຍ
ເຮັດໃຫ້ການແພ່ລະບາດເຊື້ອ COVID-19 ຊ້າລົງ!

 

ຈົດທະບຽນອອກສຽງ

ຜູ້ໃດສາມາດອອກສຽງ ແລະວິທີຈົດທະບຽນກ່ອນວັນອອກສຽງຫຼືໃນວັນອອກສຽງ

 

ການຈົດທະບຽນສຳລັບວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ ວິທີອອກສຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຜູ້ອອກສຽງ ແລະສິດຂອງຜູູ້ອອກສຽງ

 

ວິທີອື່ນໃນການອອກສຽງ

ອອກສຽງກ່ອນໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ ອອກສຽງຈາກບ່ອນປະຈຳການທາງທະຫານ ຫຼືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີອອກສຽງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງໂດຍທາງໄປສະນີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ

ຊອກຫາວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກສຽງໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຊອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງ

 

ມີຫຍັງໃນບັດປ່ອນບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ໄປເອົາບັດປ່ອນບັດຕົວຢ່າງທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ ແລະຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານຈະອອກສຽງ. ຂໍ້ມູນນັ້ນຈະມີໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼືຂອງລັດຖະບານກາງ.

ວັນເລືອກຕັ້ງປີ 2020

ລົງຄະແນນສຽງຍ່າງໄວ

 • ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼືໄປດ້ວຍ ຕົວເອງ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາເຖິງວັນທີ 10 ສິງຫາ
 • ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດເພື່ອປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ

ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ

 • ວັນອັງຄານທີ 11 ສິງຫາ (ຖ້າຈຳເປັນ).

ລົງຄະແນນສຽງຍ່າງໄວ

 • ລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼືໄປດ້ວຍ ຕົວເອງ ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາເຖິງວັນທີ 2 ພະຈິກ
 • ວັນທີ 13 ຕຸລາ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ ພາຍໃນວັນທີ 13 ຕຸລາເພື່ອປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ

 • ວັນອັງຄານທີ 3 ພະຈິກ

ມີຫຍັງໃນວັນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແດ່?

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທຸກຄົນຈະໄດ້ເລືອກການແຂ່ງຂັນໃນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ:

 • ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງລັດ
 • ສະມາຊິກສະພາຂອງລັດ
 • ຜູ້ເຮດວຽກຝ່າຍຕຸລາການ

 ຜູ້ລົງຄະແນນອາດຈະມີຫນື່່ງການແຂ່ງຂັນຫຼືມາກກວ່າຫນື່ງການແຂ່ງຂັນໃນບັດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ:

ຜູ້ອອກສຽງບາງຄົນ:

 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຫມໍ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສວນສາທາລະນະໃນແຂວງ