Minnesota Secretary Of State - Lao
Skip to main content
Important Changes to Office Operations: COVID-19 Information

ການອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາ (Voting in Minnesota - Lao)


ຈົດທະບຽນອອກສຽງ

ຜູ້ໃດສາມາດອອກສຽງ ແລະວິທີຈົດທະບຽນກ່ອນວັນອອກສຽງຫຼືໃນວັນອອກສຽງ

 

ການຈົດທະບຽນສຳລັບວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ ວິທີອອກສຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຜູ້ອອກສຽງ ແລະສິດຂອງຜູູ້ອອກສຽງ

 

ວິທີອື່ນໃນການອອກສຽງ

ອອກສຽງກ່ອນໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ ອອກສຽງຈາກບ່ອນປະຈຳການທາງທະຫານ ຫຼືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີອອກສຽງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງໂດຍທາງໄປສະນີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ

ຊອກຫາວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກສຽງໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຊອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງ

 

ມີຫຍັງໃນບັດປ່ອນບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ໄປເອົາບັດປ່ອນບັດຕົວຢ່າງທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ ແລະຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານຈະອອກສຽງ. ຂໍ້ມູນນັ້ນຈະມີໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼືຂອງລັດຖະບານກາງ.

ວັນເລືອກຕັ້ງຂອງປີ 2018

 •  ວັນທີ່ 6 ເດືອນກຸມພາ: ເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດເພື່ອຫາຜູ້ແທນພາຍໃນພັກການເມືອງ.

 •  ວັນທີ່ 13 ເດືອນມີນາ: ເລືອກຕັ້ງພາຍໃນເຂດເມືອງ.

 •  ວັນທີ່ 29 ເດືອນມິຖຸນາ: ເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີຫຼືດ້ວຍຕົນເອງ ວັນທີ່ 29 ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ 13 ເດືອນສິງຫາ ເລືອກຕັ້ງເພື່ອຫາຜູ້ແທນລະດັບລັດ.

 • ວັນທີ່ 24 ເດືອນກໍລະກົດ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າພາຍໃນວັນທີ່ 24 ເດືອນກໍລະກົດເພື່ອປະຫຍັດເວລາໃນການເລືອກຕັ້ງລະດັບລັດ.

 • ວັນທີ່ 14 ເດືອນສິງຫາ: ການເລືອກຕັ້ງລະດັບລັດ.

 •  ວັນທີ່ 21 ເດືອນກັນຍາ: ເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງວັນທີ່ 21 ເດືອນກັນຍາ ຫາ 16 ເດືອນຕຸລາ ເລືອກຕັ້ງເພື່ອປະຫຍັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ.

 •  ວັນທີ່ 6 ເດືອນພະຈິກ: ວັນເລືອກຕັ້ງ

ມີຫຍັງໃນປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2018?

 ຜູ້ລົງຄະແນນໃນລັດມິນນີໂຊຕາທັງຫມົດຈະມີການແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້ໃນບັດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ:

ຜູ້ອອກສຽງທຸກຄົນ:

 • ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງສະຫະລັດອາເມຮິກາ
 • ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດອາເມຮິກາ
 • ຜູ້ວ່າການລັດ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການລັດ
 • ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ຂອງ​ລັດ
 • ຜູ້ກວດສອບລັດ
 • ອັຍຍະການ
 • ຜູ້ແທນຂອງລັດ

 ຜູ້ລົງຄະແນນອາດຈະມີຫນື່່ງການແຂ່ງຂັນຫຼືມາກກວ່າຫນື່ງການແຂ່ງຂັນໃນບັດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ:

ຜູ້ອອກສຽງບາງຄົນ:

 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນ
 • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂດເມືອງ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການໂຮງຫມໍ
 • ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສວນສາທາລະນະໃນແຂວງ