Minnesota Secretary Of State - Hmong
Skip to main content

Kev Pov Ntawv hauv Minnesota (Voting in Minnesota - Hmong)


Ua ntaub ntawv rau kev pov ntawv

Leej twg muaj cai pov ntawv thiab yuav ua ntaub ntawv li cas ua ntej los sis thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

 

Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Tej hnub uas xaiv nom tswv, yuav pov ntawv li cas, kev pab cov neeg uas pov ntawv thiab cov neeg pov ntawv tej cai.

 

Lwm txoj kev pov ntawv

Kev pov ntawv thaum siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob, kev pov ntawv los ntawm cov tub rog los sis cov uas nyob txawv teb chaws, thiab yuav ua li cas thiaj xa ib daim ntawv pov ntawv hauv yus cheeb tsam.

 

Kuv yuav pov ntawv qhov twg?

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

 

Muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv?

Koj yuav tau ib daim qauv txog tsab ntawv pov ntawv uas qhia seb xaiv cov nom tswv twg thiab cov lus nug uas koj tab tom yuav pov ntawv rau. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

Xyoo 2018 Cov Hnub Mus Pov Ntawv

 • Lub Ob hlis hnub tim 6: Nom Tswv Hauv Zos Sib Ntsib Xaiv Tus Neeg Mus Sib Tw (Precinct Caucus)
 • Lub Peb hlis hnub tim 13: Kev Pov Ntawv Hauv Zej Zog (Township Elections)
 • Lub Rau hli hnub tim 29: Pov ntawv yam xa tuaj los yog tuaj kiag. Lub Rau hli hnub tim 29 txog rau lub Yim hli hnub tim 13 yog pab pawg xaiv tus neeg yuav xa mus sib tw (Primary)
 • Lub Xya hli hnub tim 24: Cuv npe ua ntej lub Xya hli hnub tim 24 kom txhob noj sij hawm rau thaum Pab Pawg Yuav Xaiv Xa Tus Mus Sib Tw (Primary Election)
 • Lub Yim hli hnub tim 14: Hnub Pab Pawg Yuav Xaiv Xa Tus Mus Sib Tw (Primary Election)
 • Lub Cuaj hlis hnub tim 21: Pov ntawv yam xa tuaj los yog tuaj kiag thaum Lub Cuaj hlis hnub tim 21 mus txog rau thaum lub Kaum hli hnub tim 16 kom thiaj muaj sij hawm rau Hnub Pov Ntawv Kiag (Election Day)
 • Lub Kaum Ib hlis hnub tim 6: Hnub Pov Ntawv Kiag (Election Day)

Yuav Muaj Dab Tsi Nyob Rau Daim Ntawv Thaum Txog Hnub Pov Ntawv Kiag (Election Day) nyob rau xyoo 2018?

Txhua tus pej xeem muaj cai pov ntawv hauv xeev Minnesota uas pom cov kev sib tws hauv qab no nyog rau lawv daim npav

 • TU.S. Senator (Teb Chaws Amelikas tus Nom Tswv)
 • TU.S. Representative (Teb Chaws Amelikas tus Neeg Sawv Cev)
 • LGovernor & Lt. Governor (Tswv Xeev Teb & Kws Pab Tswv Xeev Teb)
 • Secretary of State (Kws Pab Khaws Ntaub Ntawv rau lub Xeev)
 • State Auditor (Lub Xeev tus Kws Ntsuam Xyuas)
 • Attorney General (Tus Thawj Kws Lis Choj)
 • State Representative Lub Xeev tus Neeg Sawv Cev)

Cov pej xeem muaj cai pov ntawv yuav pom ib txoj kev sib tw los yog tshaj ntawd nyob rau hauv lawv daim ntawv:

 • Lub Nras cov Nom
 • Lub Nroog cov Nom
 • Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Sab Laj
 • Lub Zos cov Nom
 • Tsev Kho Mob Pawg Neeg Sab Laj
 • Koog Chaw Park Board cov Tswv Cuab