Minnesota Secretary Of State - Hmong
Skip to main content

Kev Pov Ntawv hauv Minnesota (Voting in Minnesota - Hmong)


 

Txog caij xaiv nom tswv lawm! Yog koj muaj daim ntawv xaiv nom tswv yeeb vim koj yuav tsis xyeej tuaj koom rau hnub muaj kev xaiv tsa no ces nqa kiag rov tuaj sai li sai tau.  

Txhua leej, txhua tus nqa tau nws daim ntawv xaiv tsa tuaj rau lub chaws ua hauj lwm rau kev xaiv nom tswv los sis rau lub thawv uas yeej yog tso tos txais cov ntawv xaiv tsa, los sis koj cia li mus xaiv tsa kiag ua ntej los tau.

Txhua daim ntawv xaiv tsa yuav tsum tuaj kom txog Hnub Muaj Kev Xaiv Tsa, Lub Kaum-Ib Hlis Ntuj, Tim 2!

 

 

Ua kom lub xeev Minnesota yog #1 txog txoj kev neeg tuaj pov npav thiab pab tiv thaiv kom txoj kev kis tus kab mob COVID-19 kom qeeb zog!

 

Ua ntaub ntawv rau kev pov ntawv

Leej twg muaj cai pov ntawv thiab yuav ua ntaub ntawv li cas ua ntej los sis thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

 

Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Tej hnub uas xaiv nom tswv, yuav pov ntawv li cas, kev pab cov neeg uas pov ntawv thiab cov neeg pov ntawv tej cai.

 

Lwm txoj kev pov ntawv

Kev pov ntawv thaum siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob, kev pov ntawv los ntawm cov tub rog los sis cov uas nyob txawv teb chaws, thiab yuav ua li cas thiaj xa ib daim ntawv pov ntawv hauv yus cheeb tsam.

 

Kuv yuav pov ntawv qhov twg?

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

 

Muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv?

Koj yuav tau ib daim qauv txog tsab ntawv pov ntawv uas qhia seb xaiv cov nom tswv twg thiab cov lus nug uas koj tab tom yuav pov ntawv rau. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

XYOO 2021 COV HNUB POV NPAV

 • Pov npav yam xa ntawv tuaj los yog tuaj tim ntsej muag thaum lub June 25 txog lub August 10. 
 • Lub July 20: Ncuv npe ua ntej lub July 20 to txhob nkim sij hawm rau Hnub Tuaj Pov Npav Primary.

POV NPAV NTXOV

 • Pov npav yam xa ntawv tuaj los yog tuaj tim ntsej muag thaum lub September 17 txog lub November 2.
 • Lub October 12: Ncuv npe ua ntej lub October 12 to txhob nkim sij hawm rau Hnub Tuaj Pov Npav Primary.

HNUB POV NPAV

 • Hnub Tuesday, Lub November 2

Yuav muaj dab tsi nyob rau daim npav rau Hnub Pov Npoav xyoo 2021?

Cov neeg pov npav kuj muaj ib los yog ntau txoj kev sib tw nyob hauv lawv daim npav:

 • Lub Nras cov Nom
 • Lub Nroog cov Nom
 • Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Sab Laj
 • Lub Zos cov Nom
 • Tsev Kho Mob Pawg Neeg Sab Laj
 • Koog Chaw Park Board cov Tswv Cuab