Minnesota Secretary Of State - Hmong
Skip to main content

Kev pov npav hauv lub xeev Minnesota (Voting in Minnesota - Hmong)


Cuv npe kom pov npav tau

Leej twg thiaj pov npav tau thiab yuav cuv npe li cas ua ntej los yog hnub es Xaiv Tsa.

 

Pov Npav rau Hnub Xaiv Tsa

Cov vas thib rau hnub xaiv tsa, yuav pov npav li cas, kev pab rau cov neeg pov npav thiab kev muaj cai ntawm cov neeg pov npav.

 

Lwm txoj hauv kev rau qhov kev pov npav

Pov npav ntxov es yog absentee ballot, pov npav thaum nyob hauv khaib thab ham los yog nyob txawv teb chaws, thiab yuav pov npav li cas rau ib cheeb tsam es xa daim ntawv pov npav hauv pais xab nis mus.

 

Kuv pov npav qhov twg?

Nrhiav kom paub tias koj pov npav qhov twg. Cov ntaub ntawv qhia mas yeej muab tso tawm ntev li 45 hnub ua ntej muaj kev xaiv tsa hauv lub xeev los yog xaiv tsa hauv lub teb chaws.

 

Muaj dabtsi nyob rau hauv Kuv daim ntawv pov npav?

Kom tau ib daim qauv ntawm daim ntawv pov npav es muaj cov neeg sib tw ua nom thiab muaj cov lus nug es koj yuav pov npav rau. Cov ntaub ntawv qhia mas yeej muab tso tawm ntev li 45 hnub ua ntej muaj kev xaiv tsa hauv lub xeev los yog xaiv tsa hauv lub teb chaws.

2023 Cov vas thib Xaiv Tsa

  • Cuaj hli ntuj 22: Pov npav es yog xa hauv pais xab nis mus los yog pov npav tim ntsej tim muag thaum lub Cuaj Hlis 22 txog ntua lub Kaum Ib Hlis 6 (Xaiv Tsa Thuaj Pais).
  • Kaum hli 17: Cua npe ua ntej tsis pub dhau lub Kaum Hlis 17 kom txhob xiam sij hawm rau hnub Xaiv Tsa.
  • Kaum Ib hlis 7: Hnub Xaiv Tsa.

Muaj dabtsi nyob rau hauv Kuv daim ntawv pov npav rau xyoo 2023?

  • Tsis yog tag nrho cov chaw nyob hauv lub xeev Minnesota yuav muaj kev xaiv tsa rau xyoo 2023. Cov neeg pov npav kuj yuav muaj ib qhov los yog ntau qhov hauv qab no nyob rau hauv lawv daim ntawv pov npav:
  • Cov nom tswv hauv lub nroog (City Officers)
  • Cov neeg tswj tsev kawm ntawv (School Board Members)
  • Cov nom tswv hauv lub zos (Township Officers)
  • cov lus nug txog daim ntawv pov npav hauv lub zos