Minnesota Secretary Of State - Hmong
Skip to main content

Kev Pov Ntawv hauv Minnesota (Voting in Minnesota - Hmong)


 

Ua ntaub ntawv rau kev pov ntawv

Leej twg muaj cai pov ntawv thiab yuav ua ntaub ntawv li cas ua ntej los sis thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

 

Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Tej hnub uas xaiv nom tswv, yuav pov ntawv li cas, kev pab cov neeg uas pov ntawv thiab cov neeg pov ntawv tej cai.

 

Lwm txoj kev pov ntawv

Kev pov ntawv thaum siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob, kev pov ntawv los ntawm cov tub rog los sis cov uas nyob txawv teb chaws, thiab yuav ua li cas thiaj xa ib daim ntawv pov ntawv hauv yus cheeb tsam.

 

Kuv yuav pov ntawv qhov twg?

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

 

Muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv?

Koj yuav tau ib daim qauv txog tsab ntawv pov ntawv uas qhia seb xaiv cov nom tswv twg thiab cov lus nug uas koj tab tom yuav pov ntawv rau. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

XYOO 2022 COV HNUB POV NPAV

  • Pov npav yam xa ntawv tuaj los yog tuaj tim ntsej muag thaum lub June 24 txog lub August 8. 
  • Lub July 18: Ncuv npe ua ntej lub July 18 to txhob nkim sij hawm rau Hnub Tuaj Pov Npav Primary.

POV NPAV NTXOV

  • Pov npav yam xa ntawv tuaj los yog tuaj tim ntsej muag thaum lub September 23 txog lub November 7.
  • Lub October 18: Ncuv npe ua ntej lub October 12 to txhob nkim sij hawm rau Hnub Tuaj Pov Npav Primary.

HNUB POV NPAV

  • Hnub Tuesday, Lub November 8