Minnesota Secretary Of State - Cuv npe kom pov npav tau (Register to vote)
Skip to main content

Cuv npe kom pov npav tau (Register to vote)


Nyob rau nploog ntawv no, kawm kom paub tias leej twg thiaj pov npav tau thiab yuav cuv npe li cas ua ntej los yog hnub es Xaiv Tsa.

Leej twg thiaj pov npav tau?

Kom pov npav tau hauv Minnesota, koj yuav tsum yog xam xaj Meskas, muaj hnub nyoog 18 xyoo rau hnub Xaiv Tsa, thiab yog ib tug pej xeem nyob hauv lub xeev Minnesota kom ntev li 20 hnub.

Koj yeej cuv tau npe ua ntej thaum koj muaj hnub nyoog 16 thiab 17 xyoo hauv lub xeev Minnesota. Koj yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo ua ntej pov npav.

Yog tias tau tsub ib lub txim txhaum rau koj, koj yeej pov tau npav yog tus tam sim no koj tsis raug kaw hauv nkauj rau lub txim tsub rau koj ntawd.

Koj yeej pov tau npav thaum muaj ib tug neeg saib xyuas koj, tshwj tsis yog tias tus neeg txiav txim hauv tsev hais plaub muab qhov koj muaj cai pov npav tshem tawm.

Kev cob qhia kom paub cuv npe

Koj yuav tsum cuv npe pov npav rau koj lub chaw nyob tam sim no.

Cuv npe pov npav hauv online es yog hom lus Askiv

los yog luam daim ntawv cuv npe tawm rau hom lus Hmoob

Koj yeej cuv tau npe thaum koj nyob rau ntawm qhov chaw pov npav rau hnub Xaiv Tsa.

Koj yuav tsum muab pov thawj qhia txog koj lub npe thiab lub chaw nyob tam sim nov.

Kuv puas yuav tsum tau cuv npe yog tias kuv khiav chaw nyob los yog hloov npe?

Koj yuav tsum tau rov qab cuv npe dua ib zaug twg koj hloov chaw nyob, hloov npe los yog tsis pov npav tsawg kawm mas yog ib zaug ntawm plaub lub xyoos twg. Rov qab kho dua koj daim ntawv cuv npe tshiab es yog ua kom tiav daim ntawv thov cuv npe tshiab.

Yuav cuv npe li cas rau hnub Xaiv Tsa

Kom cuv tau npe ntawm koj qhov chaw pov npav rau hnub Xaiv Tsa, nqa ib daim ntawv pov thawj teev hauv qab nov txog koj qhov chaw nyob.

1. Daim npav ID es muaj koj lub npe thiab lub chaw nyob tam sim nov

 • Daim npav tsav tsheb hauv lub xeev Minnesota kom thwj toob, daim pawv mij tso cai rau xyaum tsav tsheb los yog daim npav ID; los yog ib daim ntawv lis xij rau ib qho ntawm cov nov.
 • Daim npav ID tribal es muaj lub npe, chaw nyob, duab thiab tus tes ntawv kos npe.

2. Daim npav ID muaj duab nrog rau ib daim ntaub ntawv es muaj koj lub npe thiab lub chaw nyob tam sim nov

Daim npav ID es muaj kev pom zoo rau (xaiv ib qho)
Tas kas nuv los tau.

 • Daim npav tsav tsheb, Daim npav ID hauv lub xeev los yog daim pawv mij tso cai rau xyaum tsav tsheb es yog lub xeev twg muab los yeej tau.
 • Daim U.S. Passport
 • Daim npav ID tham ham los yog Npav ID qub tub rog
 • Daim npav ID tribal es muaj lub npe, tus tes ntawv kos npe thiab daim duab.
 • Daim npav ID rau cov tsev kawm ntawv qib siab hauv Minnesota university, college los yog technical college

Cov ntaub ntawv es muaj kev pom zoo rau (xaiv ib qho)
Qhib hauv xov tooj kom pom xwb los yeej tau

 • Daim ntawv them nuj nqis, tus account los yog daim ntawv sau qhia txog qhov nqi them rau qhov kev pib ib qho kev pab twg los yog muaj vas thib sau rau tsis pub ntev tshaj 30 hnub ntawm hnub xaiv tsa rau:
  • Ntawv nqi xov tooj, TV los yog internet
  • Khib nyiaj, qhov thaus dej, fai fab, nkev los yog dej
  • Ntawv tuaj tom thab nas qhas tuaj los yog daim credit card
  • Daim ntawv xauj tsev los yog them nqi tsev
 • Daim ntawv cog lus pom zoo rau xauj tsev kom thwj toob kom dhau Hnub Xaiv Tsa
 • Daim ntawv qhia txog cov nqi them ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv

3. Ib tug neeg tau Cuv Npe Pov Npav lawm Yeej Ua Tau Pov Thawj Txog Koj Lub Chaw Nyob

Ib tug neeg tau Cuv Npe Pov Npav lawm es nyob rau koj ib cheeb tsam yeej mus tau nrog koj rau ntawm qhov chaw pov npav mus kos npe cog lus tias koj yeej nyob lub chaw nyob ntawd. Qhov nov hu ua ‘vouching.' Ib tug neeg tau Cuv Npe Pov Npav lawm yeej ua tau pov thawj rau yim leej neeg cuv npe pov npav. Koj yuav ua tsis tau pov thawj rau lwm tus yog tias lwm tus ua pom thawj rau koj lawm.

4. Cov tub ntxhais daim npav ID kawm ntawv rau qib siab nrog rau lub chaw nyob teev rau

Cov tsev kawm ntawv qib siab Colleges thiab universities xa ib daim ntawv teev cov chaw nyob ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv mus rau cov neeg tswj kev xaiv tsa. Yog tias koj muaj npe nyob rau daim ntawv teev npe, muab koj daim npav ID kawm ntawv rau saib ces ua kom tiav koj qhov cuv npe.

5. Cuv npe yam thwj toob ntawm ib cheeb tsam koj nyob es pub koj pov npav

Yog tias koj cuv npe pov npav 20 hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa, tej zaum koj yuav tau txais ib tsab ntawv Ceeb toom txog qhov Cuv Npe Lig hauv pais xab nis. Nqa daim ntawv tuaj nrog koj thiab siv nws ua pov thawj rau koj qhov chaw nyob kom cuv tau npe.

6. Ceeb toom txog qhov Cuv Npe Lig

Yog tias koj cuv npe pov npav 20 hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa, tej zaum koj yuav tau txais ib tsab ntawv Ceeb toom txog qhov Cuv Npe Lig hauv pais xab nis. Nqa daim ntawv tuaj nrog koj thiab siv nws ua pov thawj rau koj qhov chaw nyob kom cuv tau npe.

7. Cov neeg ua hauj lwm tom tsev laus Residential Facility

Yog tias koj nyob hauv tsev laus Residential Facility, ib tug neeg ua hauj lwm yeej mus tau nrog koj rau tom qhov chaw pov npav thiab ua pov thawj txog koj qhov chaw nyob. Qhov nov hu ua ‘vouching.' Ib tug neeg ua hauj lwm yeej ua tau pov thawj rau tag nrho cov neeg es pub pov npav nyob hauv lub tsev laus.