Minnesota Secretary Of State - Karen
Skip to main content

w> [h. w> z; vX rH. eH. pd x. t ylR (Voting in Minnesota - Hmong)
w> [h. w> z; vX rH. eH. pd x. t ylR (Voting in Minnesota - Hmong)


Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Tej hnub uas xaiv nom tswv, yuav pov ntawv li cas, kev pab cov neeg uas pov ntawv thiab cov neeg pov ntawv tej cai.

 

Lwm txoj kev pov ntawv

Kev pov ntawv thaum siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob, kev pov ntawv los ntawm cov tub rog los sis cov uas nyob txawv teb chaws, thiab yuav ua li cas thiaj xa ib daim ntawv pov ntawv hauv yus cheeb tsam.

 

Kuv yuav pov ntawv qhov twg?

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

 

Muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv?

Koj yuav tau ib daim qauv txog tsab ntawv pov ntawv uas qhia seb xaiv cov nom tswv twg thiab cov lus nug uas koj tab tom yuav pov ntawv rau. Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv xeev thiab tuam tsoom fwv.

2020 Tej Hnub uas Xaiv Nom Tswv  

 • Rau Hli Ntuj hnub tim 26: Xa tej tsab ntawv pov ntawv los sis ua tim ntsej tim muag thaum lub Rau Hli Ntuj hnub tim 26 mus txog lub Yim Hli Ntuj hnub tim 10 (Thawj Thawj Txoj Kev Xaiv Nom Tswv).

 • Xya Hli Ntuj hnub tim 21: Ua ntaub ntawv ua ntej lub Xya Hli Ntuj hnub tim 21 kom txuag tau sij hawm thaum Thawj Thawj Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

 • Yim Hli Ntuj hnub tim 11: Thawj Thawj Txoj Kev Xaiv Nom Tswv

 • Cuaj Hli Ntuj hnub tim 18: Pov ntawv thaum xa ntawv los sis tim ntsej tim muag thaum lub Cuaj Hlis Ntuj hnub tim 18 mus txog lub Kaum Ib Hlis Ntuj hnub tim 2.

 • Kaum Hli Ntuj hnub tim 13: Ua ntaub ntawv thaum ntxov ua ntej lub Kaum Hlis Ntuj hnub tim 13 thiaj li txuag tau sij hawm thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

 • Kaum Ib Hlis Ntuj hnub tim 3: Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Muaj xwm dab tsi hauv tsab ntawv pov ntawv xyoo 2020?

 

Txhua tus neeg pov ntawv:

 • Teb Chaws Amelikas Thawj Tswj Hwm
 • Teb Chaws Amelikas Neeg Sawv Cev
 • Lub Xeev cov Thawj Nom
 • Lub Xeev cov Neeg Sawv Cev
 • Ib Nqe Tshiab rau tus Txhooj

 

Ib txhia neeg pov ntawv:

 • Lub Nras tus Thawj Coj
 • Tus Nais rau Thaj Av & Dej
 • Cov Nom Tswv hauv Nroog
 • Ib Txhia Thawj Coj rau Tsev Kawm Ntawv
 • Cov Nom Tswv hauv Zos
 • Tej lus nug rau tsab ntawv pov ntawv txog yus lub nroog