Minnesota Secretary Of State - ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເພື່ອ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ (Register to Vote)
Skip to main content

ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເພື່ອ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ (Register to Vote)


ໃນໜ້ານີ້, ຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ໃດສາມາດລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ວິທີການລົງທະບຽນກ່ອນ ຫຼື ໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ.

ຜູ້ໃດສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້?

ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ Minnesota, ທ່ານຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ຢ່າງໜ້ອຍ 18 ປີໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດ Minnesota ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ມື້.

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໃນນາມອາຍຸ 16 ແລະ 17 ປີໃນລັດ Minnesota. ທ່ານຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີກ່ອນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ.

ຖ້າທ່ານຖືກຕັດສິນໂທດທາງອາຍາ, ທ່ານສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຖ້າປະຈຸບັນທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນການຕັດສິນໂທດນັ້ນ.

ທ່ານສາ​ມາດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ, ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໄດ້​ຖອນ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ຄໍາແນະນໍາການລົງທະບຽນ

ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນເພື່ອລົງຄະແນນສຽງຢູ່ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເພື່ອ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ຫຼື ພິມໃບສະໝັກເຈ້ຍເປັນ ພາສາ ລາວ.

ທ່ານຍັງສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ບ່ອນປ່ອນບັດຂອງທ່ານໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຂອງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງລົງທະບຽນຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຍ້າຍບ່ອນຢູ່ ຫຼື ປ່ຽນຊື່ບໍ?

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ທີ່​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ທີ່​ຢູ່, ປ່ຽນ​ຊື່ ຫຼື​ ບໍ່​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 4 ປີ. ປັບປຸງການລົງທະບຽນຂອງທ່ານໂດຍການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະໝັກລົງທະບຽນໃໝ່.

ວິທີການລົງທະບຽນໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ

ເພື່ອລົງທະບຽນຢູ່ບ່ອນປ່ອນບັດຂອງທ່ານໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ, ໃຫ້ເອົາຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້

1. ບັດປະຈໍາຕົວ ທີ່ມີຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ

 • ໃບຂັບຂີ່ Minnesota ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃບອະນຸຍາດຮຽນ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໃບຮັບເງິນສໍາລັບການສິ່ງໃດໆເຫຼົ່ານີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ມີຊື່, ທີ່ຢູ່, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ລາຍເຊັນ.

2. ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີຮູບ ບວກກັບເອກະສານທີ່ມີຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ

ບັດປະຈຳຕົວຮູບທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ (ເລືອກອັນໃດໜຶ່ງ)
ສາມາດໝົດອາຍຸໄດ້.

 • ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວຂອງລັດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດຮຽນທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍລັດໃດໜຶ່ງ
 • ໜັງສືຜ່ານແດນສະຫະລັດ
 • ໝາຍເລກປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ນັກຮົບເກົ່າຂອງສະຫະລັດ
 • ບັດປະຈຳຕົວຊົນເຜົ່າພ້ອມຊື່, ລາຍເຊັນ ແລະ ຮູບ
 • ບັດປະຈໍາຕົວ ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, ວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ

ເອ​ກະ​ສານໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດແລ້ວ (ເລືອກ​ເອົາ​ອັນໜຶ່ງ​)
ສາມາດສະແດງຢູ່ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.

 • ໃບບິນ, ບັນຊີ ຫຼື ໃບແຈ້ງຍອດການເລີ່ມການບໍລິການ ຫຼື ລົງວັນທີພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການເລືອກຕັ້ງສຳລັບ:
  • ໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ
  • ສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ ຫຼື ນ້ຳ
  • ການທະນາຄານ ຫຼື ບັດເຄຣດິດ
  • ເຊົ່າ ຫຼື ຈໍານອງ
 • ສັນຍາເຊົ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ສັນຍາເຊົ່າແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດມື້ເລືອກຕັ້ງ
 • ໃບແຈ້ງຍອດຄ່າຮຽນໃນປະຈຸບັນ

3. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ລົງທະບຽນສາມາດຢືນຢັນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໄດ້

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ລົງທະບຽນຈາກເຂດຂອງທ່ານສາມາດໄປກັບທ່ານໄປບ່ອນປ່ອນບັດເພື່ອເຊັນໃບສາບານຕົນເພື່ອຢືນຢັນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ‘ການປະກາດ.’ ຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ລົງທະບຽນສາມາດຮັບຮອງໄດ້ເຖິງແປດຜູ້ລົງຄະແນນ. ທ່ານບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ກາດ​ສໍາ​ລັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງໄດ້ປະກາດສໍາ​ລັບທ່ານແລ້ວ.

4. ບັດປະຈໍາຕົວ ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລທີ່ມີບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນຜູ້ສົ່ງ ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ທ່ານໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງ. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່, ສະແດງບັດປະຈໍາຕົວຂອງວິທະຍາໄລ ທີ່ມີຮູບຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ.

5. ການລົງທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເຂດພື້ນທີ່

ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປ່ຽນຊື່ ຫຼື ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເຂດດຽວກັນ, ທ່ານພຽງແຕ່ບອກໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນຊື່ ຫຼື ທີ່ຢູ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງທ່ານ.

6. ແຈ້ງການລົງທະບຽນຊ້າ

ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນເພື່ອລົງຄະແນນສຽງພາຍໃນ 20 ມື້ນັບຈາກການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການການລົງທະບຽນຊ້າທາງໄປສະນີ. ນໍາມັນໄປກັບທ່ານ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານເພື່ອລົງທະບຽນ.

7. ພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ພະນັກງານສາມາດໄປນຳພາທ່ານ ໄປຫາບ່ອນປ່ອນບັດເພື່ອຢືນຢັນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ‘ການປະກາດ’. ພະນັກງານສາມາດຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອາຄານນັ້ນ.