Minnesota Secretary Of State - Lao
Skip to main content

ການອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາ (Voting in Minnesota - Lao)


ຈົດທະບຽນອອກສຽງ

ຜູ້ໃດສາມາດອອກສຽງ ແລະວິທີຈົດທະບຽນກ່ອນວັນອອກສຽງຫຼືໃນວັນອອກສຽງ

 

ການຈົດທະບຽນສຳລັບວັນເລືອກຕັ້ງ

ວັນເລືອກຕັ້ງ ວິທີອອກສຽງ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຜູ້ອອກສຽງ ແລະສິດຂອງຜູູ້ອອກສຽງ

 

ວິທີອື່ນໃນການອອກສຽງ

ອອກສຽງກ່ອນໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ ອອກສຽງຈາກບ່ອນປະຈຳການທາງທະຫານ ຫຼືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີອອກສຽງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງໂດຍທາງໄປສະນີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ

ຊອກຫາວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກສຽງໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຊອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງ

 

ມີຫຍັງໃນບັດປ່ອນບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ໄປເອົາບັດປ່ອນບັດຕົວຢ່າງທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ ແລະຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານຈະອອກສຽງ. ຂໍ້ມູນນັ້ນຈະມີໃຫ້ທ່ານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼືຂອງລັດຖະບານກາງ.

ວັນເລືອກຕັ້ງຂອງປີ 2016

 • ວັນທີ 1 ມີນາ: ເຂດເລືອກຕັ້ງປະຊຸມພັກການເມືອງ

 • ວັນທີ 24 ເດືອນມິຖຸນາ: ອອກສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼື ໄປເອງ ຈາກວັນທີ 24 ເດືອນມິຖຸນາ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 8 ເດືອນສິງຫາ(ການເລືອກຕັ້ງຕົ້ນຕໍ).

 • ວັນທີ 19 ເດືອນກໍລະກະດາ: ຈົດທະບຽນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອເປັນການປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ.

 • ວັນທີ 9 ເດືອນສິງຫາ: ການເລືອກຕັ້ງຕົ້ນຕໍ

 • ວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ: ອອກສຽງທາງໄປສະນີ ຫຼື ໄປເອງ ຈາກວັນທີ 23 ກັນຍາ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 7 ເດືອນພຶດສະຈິກາ.

 • ວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາ: ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າຈົນເຖິງວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາ ເພື່ອປະຢັດເວລາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ.

 • ວັນທີ 8 ເດືອນພຶດສະຈິກາ: ວັນເລືອກຕັ້ງ

ມີຫຍັງໃນປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016?

 

ຜູ້ອອກສຽງທຸກຄົນ:

 • ປະທານາດີສະຫະລັດ
 • ຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ
 • ຜູ້ແທນສະພາສູງ
 • ຜູ້ແທນລັດ
 • ຂໍ້ແກ້ໄຂລັດຖະທັມມະນູນ

 

ຜູ້ອອກສຽງບາງຄົນ:

 • ຄະນະກຳມາທິການຂອງຄາວຕີ້
 • ຜູ້ກຳກັບດິນແລະນ້ຳ
 • ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ
 • ສະມາຊິກກຳມະການໂຮງຮຽນ
 • ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດປົກຄອງເມືອງ
 • ຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະຊາມະຕິເລືອກຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ