Minnesota Secretary Of State - ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃສ ແລະ ມີຫັຍງຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃສ ແລະ ມີຫັຍງຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? (Where do I vote and what's on my ballot?)


ໃສ່ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຫາບ່ອນທີ່ທ່ານລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ເອົາຕົວຢ່າງການລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຄໍາຖາມລົງຄະແນນສຽງທີ່ທ່ານຈະລົງຄະແນນສຽງ.

ຂໍ້ມູນຖືກເຜີຍແຜ່ປະມານ 45 ມື້ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານກາງ. ຂໍ້ມູນການລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງມືນີ້.