Minnesota Secretary Of State - Tôi bỏ phiếu ở đâu và có gì trên lá phiếu của tôi? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Tôi bỏ phiếu ở đâu và có gì trên lá phiếu của tôi? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Nhập địa chỉ của bạn để biết nơi bạn bỏ phiếu và để nhận lá phiếu mẫu hiển thị các ứng cử viên và câu hỏi bỏ phiếu mà bạn sẽ bỏ phiếu.

Thông tin được đăng khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang. Thông tin bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử địa phương có thể không có sẵn trên công cụ này.