Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content

Bỏ phiếu ở Minnesota (Voting in Minnesota - Vietnamese)


Đăng ký bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu và cách đăng ký trước hoặc vào Ngày Bầu Cử.

 

Bỏ Phiếu Ngày Bầu Cử

Ngày bầu cử, cách bỏ phiếu, hỗ trợ cử tri và quyền cử tri.

 

Những cách khác để bỏ phiếu

Bỏ phiếu sớm bằng cách bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu trong quân đội hoặc ở nước ngoài, và cách bỏ phiếu trong khu vực bỏ phiếu qua thư.

 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Tìm hiểu nơi bạn bỏ phiếu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang.

 

Lá phiếu của tôi có gì?

Nhận một lá phiếu mẫu có thông tin về các ứng cử viên và các câu hỏi trong lá phiếu mà bạn sẽ bỏ phiếu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang.

Ngày Bầu Cử Năm 2024

  • Ngày 20 Tháng Chín: Bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp từ ngày 20 Tháng Chín đến ngày 4 Tháng Mười Một (Tổng Tuyển Cử).
  • Ngày 15 Tháng Mười: Đăng ký trước ngày 15 Tháng Mười để tiết kiệm thời gian trong Ngày Bầu Cử.
  • Ngày 5 ThángTháng Mười Một: Ngày Bầu Cử