Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content

Bỏ phiếu ở Minnesota (Voting in Minnesota - Vietnamese)


Đã đến giờ  bầu cử! Nếu bạn có một phiếu bầu vắng mặt, xin nộp lại càng sớm càng tốt. Xin ĐỪNG trả lại bằng bưu điện.

Người bỏ phiếu có thể giao phiếu bằng tay đến văn phòng bầu cử địa phương của bạn hoặc là vào hộp bỏ phiếu được chỉ định, hoặc là bỏ phiếu trực tiếp.

Phiếu bầu vắng mặt phải được nhận trước ngày bầu cử, ngày 2 tháng 11!  

 

 

Giúp Minnesota tiếp tục đứng # 1 về sự tham gia của cử tri và giúp ngăn chận sự lây lan của COVID-19!

 

Ghi danh bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu và cách thức ghi danh trước và vào Ngày Bầu cử.

 

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Các ngày của cuộc Bầu cử, cách thức bỏ phiếu và quyền hạn của cử tri.

 

Các cách bỏ phiếu khác

Bỏ phiếu sớm bằng phiếu khiếm diện, bỏ phiếu bởi quân nhân hay khi ở ngoại quốc, và cách thức bỏ phiếu trong khu bỏ phiếu bằng bưu điện.

 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu. Thông tin có sẵn 45 ngày trước ngày bầu cử tiểu bang hay liên bang.

 

Có thông tin gì trên lá phiếu của tôi?

Hãy lấy một lá phiếu mẫu trong đó có các ứng cử viên và các câu hỏi mà quý vị sẽ bầu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hay liên bang.

CÁC NGÀY BẦU CỬ 2021

BỎ PHIẾU SỚM

 • Bỏ phiếu bằng email hay đích thân từ ngày 25 tháng Sáu đến ngày 10 tháng Tám.
 • Ngày 20 tháng Bảy: Ghi danh trước ngày 20 tháng Bảy để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử Sơ khởi.

BẦU CỬ SƠ KHỞI

 • Thứ ba, ngày 10 tháng Tám (nếu cần thiết)

BỎ PHIẾU SỚM

 • Bỏ phiếu qua bưu điện hay đích thân từ ngày 17 tháng Chín đến ngày 2 tháng Mười một.
 • Ngày 12 tháng Mười: Ghi danh trước ngày 12 tháng Mười để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử.

NGÀY BẦU CỬ

 • Thứ ba, ngày 2 tháng Mười một

Phiếu Bầu cử 2021 có nội dung gì?

Cử tri cũng có thể có một hay nhiều cuộc tranh cử sau đây trên phiếu của họ:

Một số cử tri:

 • Viên Chức Quận
 • Viên Chức Thành Phố
 • Thành Viên Hội Đồng Trường Học
 • Viên Chức Thị Trấn
 • Thành Viên Hội Đồng Nhà Thương
 • Thành Viên Quận của Hội Đồng Công Viên