Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content

Bỏ phiếu ở Minnesota (Voting in Minnesota - Vietnamese)


 

 

Ghi danh bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu và cách thức ghi danh trước và vào Ngày Bầu cử.

 

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Các ngày của cuộc Bầu cử, cách thức bỏ phiếu và quyền hạn của cử tri.

 

Các cách bỏ phiếu khác

Bỏ phiếu sớm bằng phiếu khiếm diện, bỏ phiếu bởi quân nhân hay khi ở ngoại quốc, và cách thức bỏ phiếu trong khu bỏ phiếu bằng bưu điện.

 

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu. Thông tin có sẵn 45 ngày trước ngày bầu cử tiểu bang hay liên bang.

 

Có thông tin gì trên lá phiếu của tôi?

Hãy lấy một lá phiếu mẫu trong đó có các ứng cử viên và các câu hỏi mà quý vị sẽ bầu. Thông tin có sẵn khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hay liên bang.

CÁC NGÀY BẦU CỬ 2022

BỎ PHIẾU SỚM

  • Bỏ phiếu bằng email hay đích thân từ ngày 24 tháng Sáu đến ngày 8 tháng Tám.
  • Ngày 19 tháng Bảy: Ghi danh trước ngày 19 tháng Bảy để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử Sơ khởi.

BẦU CỬ SƠ KHỞI

  • Thứ ba, ngày 9 tháng Tám (nếu cần thiết)

BỎ PHIẾU SỚM

  • Bỏ phiếu qua bưu điện hay đích thân từ ngày 23 tháng Chín đến ngày 7 tháng Mười một.
  • Ngày 18 tháng Mười: Ghi danh trước ngày 18 tháng Mười để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bầu cử.

NGÀY BẦU CỬ

  • Thứ ba, ngày 8 tháng Mười một