Minnesota Secretary Of State - Bỏ Phiếu Ngày Bầu Cử (Election Day voting)
Skip to main content

Bỏ Phiếu Ngày Bầu Cử (Election Day voting)


Trên trang này, hãy tìm hiểu nơi bạn bỏ phiếu, những gì cần mang theo, cách nhận trợ giúp và các quyền của bạn với tư cách là cử tri.

Địa điểm và giờ bỏ phiếu

Tìm hiểu nơi bạn bỏ phiếu. Hầu hết các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Mang theo những gì

Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của mình, bạn không cần mang theo giấy tờ tùy thân. Nếu bạn cần đăng ký hoặc cập nhật đăng ký của mình, bạn sẽ cần phải xuất trình bằng chứng cư trú trước khi bạn bỏ phiếu.

 

Nhận trợ giúp bỏ phiếu

Có nhiều cách để được trợ giúp khi bạn bỏ phiếu. Bạn có thể nhờ ai đó giúp đỡ, nhờ thẩm phán bầu cử, sử dụng máy để giúp bạn đánh dấu lá phiếu của mình hoặc thậm chí bỏ phiếu từ ô tô của bạn.

Sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm

Bạn có thể mang theo một thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm hoặc bất kỳ ai bạn chọn để giúp bạn bỏ phiếu. Ngoại lệ duy nhất là bạn không thể nhận được sự giúp đỡ từ chủ sử dụng lao động, công đoàn của bạn hoặc một ứng cử viên cho chức vụ đó.

Trợ lý của bạn có thể giúp bạn trong tất cả các phần của quá trình bỏ phiếu, bao gồm cả trong phòng bỏ phiếu. Tuy nhiên, người trợ giúp chỉ có thể đánh dấu phiếu bầu cho tối đa ba cử tri trong một cuộc bầu cử. Bạn có thể xuất trình lá phiếu của mình một cách riêng tư cho thẩm phán bầu cử để kiểm tra xem nó có được đánh dấu chính xác hay không.

Người trợ giúp không được phép tác động đến phiếu bầu của bạn hoặc chia sẻ cách bạn bỏ phiếu với người khác.

Bỏ phiếu bên lề đường

Nếu bạn không thể dễ dàng rời khỏi xe để vào địa điểm bỏ phiếu, bạn có thể yêu cầu mang lá phiếu đến cho bạn. Điều này được gọi là bỏ phiếu bên lề đường.

Hai thẩm phán bầu cử từ các đảng chính trị lớn khác nhau sẽ mang lá phiếu đến xe của bạn. Nếu bạn cần đăng ký hoặc cập nhật đăng ký của mình, họ cũng sẽ mang đến cho bạn một đơn đăng ký.

Khi bạn bỏ phiếu xong, các thẩm phán bầu cử sẽ mang lá phiếu của bạn vào trong cho bạn và bỏ vào thùng phiếu.

Trợ giúp từ máy đánh dấu phiếu bầu

Hầu hết các địa điểm bỏ phiếu đều có máy có thể đánh dấu lá phiếu cho bạn. Nó mang lại cho bạn sự riêng tư nếu bạn không thể (hoặc chọn không) bỏ phiếu bằng bút.

Máy có màn hình hiển thị lá phiếu ở dạng chữ in lớn hoặc có nền có độ tương phản cao. Nó cũng có thể đọc lá phiếu cho bạn qua tai nghe

Bạn điền vào lá phiếu của mình bằng bàn phím chữ nổi Braille, màn hình cảm ứng hoặc thiết bị hút và phun. Sau khi bạn thực hiện các lựa chọn của mình, nó sẽ in lá phiếu đã hoàn thành của bạn.

Trợ giúp từ các thẩm phán bầu cử

Các thẩm phán bầu cử luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong toàn bộ quá trình bỏ phiếu.

Nếu bạn cần trợ giúp đánh dấu lá phiếu của mình, hai thẩm phán bầu cử từ các đảng chính trị khác nhau có thể hỗ trợ. Họ không được phép tác động đến lựa chọn của bạn hoặc nói cho người khác biết bạn đã bỏ phiếu như thế nào.

Thời gian nghỉ làm để bỏ phiếu

Bạn có quyền nghỉ làm để bỏ phiếu bất cứ lúc nào trong thời gian bỏ phiếu 46 ngày mà không bị mất lương, ngày nghỉ phép cá nhân, hoặc thời gian nghỉ phép cho tất cả các cuộc bầu cử tiểu bang và liên bang, cũng như trong tất cả các cuộc bầu cử địa phương theo lịch trình thường xuyên.

Chủ lao động của bạn phải trả lương cho thời gian bạn cần bỏ phiếu, nếu nó nằm trong thời gian làm việc theo lịch trình của bạn. Chủ lao động của bạn không thể yêu cầu bạn sử dụng thời gian nghỉ phép hoặc nghỉ phép cá nhân (xem Quy Chế Minnesota 204C.04 và 204C.08 Subd.1d).

Chỉ lấy khoảng thời gian mà bạn cần để bỏ phiếu và đi làm.

Chủ lao động của bạn không thể trực tiếp hoặc gián tiếp từ chối, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền này, bao gồm cả thời gian bạn chọn bỏ phiếu.

Chủ lao động của bạn có thể yêu cầu bạn cho họ biết khi nào bạn sẽ đi, và yêu cầu nhân viên điều phối việc vắng mặt của họ để giảm thiểu sự gián đoạn tại nơi làm việc.

Bạn có thể đưa một bản sao của lá thư này cho người sử dụng lao động của bạn, trong đó giải thích quyền nghỉ phép của bạn để bỏ phiếu.

Người sử dụng lao động vi phạm luật này sẽ bị coi là phạm tội nhẹ. Mọi khiếu nại của nhân viên phải được nộp cho luật sư quận

Biết quyền của bạn

Là cử tri ở Minnesota, bạn có nhiều quyền—hãy tìm hiểu các quyền đó!

 • Có thời gian nghỉ làm để bỏ phiếu bất cứ lúc nào trong thời gian bỏ phiếu 46 ngày.
  Bạn có quyền nghỉ làm để bỏ phiếu mà không bị mất lương, nghỉ phép cá nhân, hoặc thời gian nghỉ phép.

 • Bỏ phiếu nếu xếp hàng trước 8 giờ tối
  Bạn có quyền bỏ phiếu nếu bạn xếp hàng bỏ phiếu bất cứ lúc nào trước 8 giờ tối.

 • Đăng nhập bằng lời nói
  Bạn có quyền xác nhận bằng lời nói cho biết bạn là ai và yêu cầu người khác ký thay bạn nếu bạn không thể ký tên.

 • Yêu cầu giúp đỡ
  Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ ai giúp đỡ, ngoại trừ người đại diện của chủ lao động hoặc công đoàn của bạn, hoặc một ứng viên.

 • Mang trẻ em theo khi đi bỏ phiếu
  Bạn có quyền mang theo con cái khi đi bỏ phiếu.

 • Bỏ phiếu sau khi bị kết án trọng tội
  Bạn có thể bỏ phiếu nếu bạn hiện không bị giam giữ vì bị kết án trọng tội.

 • Bỏ phiếu nếu đang ở dưới sự giám hộ
  Bạn có quyền bỏ phiếu nếu bạn đang được giám hộ, trừ khi thẩm phán đã thu hồi quyền bỏ phiếu của bạn.

 • Bỏ phiếu mà không bị ảnh hưởng
  Bạn có quyền bỏ phiếu mà không có ai ở phòng phiếu tìm cách gây ảnh hưởng đến phiếu bầu của bạn.

 • Nhận một lá phiếu thay thế
  Bạn có quyền có một lá phiếu thay thế nếu bạn mắc lỗi trên lá phiếu của mình trước khi bỏ phiếu.

 • Nộp đơn khiếu nại
  Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại bằng văn bản tại địa điểm bỏ phiếu của mình nếu bạn không hài lòng với cách điều hành cuộc bầu cử.

 • Mang theo phiếu bầu mẫu
  Bạn có quyền mang một lá phiếu mẫu vào phòng bỏ phiếu.

 • Mang theo Tuyên Ngôn Về Quyền của Cử Tri
  Bạn có quyền lấy một bản sao Tuyên Ngôn Các Quyền Của Cử Tri (Bộ Luật Minnesota 204C.08, subd. 1b) vào phòng bỏ phiếu.