Minnesota Secretary Of State - Đăng ký bỏ phiếu (Register to vote)
Skip to main content

Đăng ký bỏ phiếu (Register to vote)


Trên trang này, hãy tìm hiểu xem ai có thể bỏ phiếu và cách đăng ký trước hoặc vào Ngày Bầu Cử.

Ai có thể bỏ phiếu?

Để bỏ phiếu ở Minnesota, bạn phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử, và là cư dân của Minnesota trong ít nhất 20 ngày.

Bạn có thể đăng ký trước để bỏ phiếu khi 16- và 17-tuổi ở Minnesota. Bạn phải đủ 18 tuổi trước khi bỏ phiếu.

Nếu bạn từng bị kết án trọng tội, bạn có thể bỏ phiếu nếu hiện tại bạn không bị giam giữ vì tội đó.

Bạn có thể bỏ phiếu trong khi được giám hộ, trừ khi thẩm phán đã thu hồi quyền bỏ phiếu của bạn.

Hướng dẫn đăng ký

Bạn phải đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của bạn. Đăng ký bỏ phiếu trực tuyến bằng tiếng Anh hoặc in đơn đăng ký trên giấy bằng tiếng Việt.

Bạn cũng có thể đăng ký tại địa điểm bỏ phiếu của mình vào Ngày Bầu Cử.

Bạn phải xuất trình bằng chứng về tên và địa chỉ hiện tại của bạn.

Tôi có phải đăng ký nếu tôi di chuyển hoặc đổi tên không?

Bạn phải đăng ký lại mỗi lần thay đổi địa chỉ, đổi tên, hoặc không bỏ phiếu ít nhất một lần trong thời gian bốn năm. Cập nhật đăng ký của bạn bằng cách hoàn thành đơn đăng ký mới.

Cách đăng ký vào Ngày Bầu Cử

Để đăng ký tại địa điểm bỏ phiếu của bạn vào Ngày Bầu Cử, hãy mang theo một bằng chứng cư trú được liệt kê bên dưới.

1. ID với tên và địa chỉ hiện tại

 • Giấy phép lái xe, giấy phép học lái xe hoặc ID hợp lệ của bang Minnesota; hoặc biên nhận cho bất kỳ thứ nào trong số này.
 • ID bộ lạc có tên, địa chỉ, ảnh và chữ ký.

2. Giấy tờ tùy thân có ảnh cộng với tài liệu có tên và địa chỉ hiện tại của bạn

Giấy tờ tùy thân có ảnh đã được phê duyệt (chọn một)
Có thể hết hạn.

 • Bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc giấy phép học lái do bất kỳ tiểu bang nào cấp
 • Hộ Chiếu Hoa Kỳ
 • ID Quân Đội hoặc Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
 • ID bộ lạc có tên, chữ ký và ảnh
 • ID trường đại học, cao đẳng hoặc cao đẳng kỹ thuật Minnesota

Giấy tờ đã được phê duyệt (chọn một)
Có thể được hiển thị trên thiết bị điện tử.

 • Hóa đơn, tài khoản hoặc bản kê khai bắt đầu dịch vụ đến hạn hoặc ghi ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử cho:
  • Điện thoại, Ti Vi hoặc internet
  • Chất thải rắn, cống rãnh, điện, ga hoặc nước
  • Ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
  • Thuê hoặc thế chấp
 • Hợp đồng thuê hoặc cho thuê nhà ở có hiệu lực đến hết Ngày Bầu Cử
 • Bảng kê học phí hiện tại

3. Cử Tri Đã Đăng Ký Có Thể Xác Nhận Địa Chỉ Của Bạn

Một cử tri đã đăng ký từ khu vực bầu cử của bạn có thể đi cùng bạn đến địa điểm bỏ phiếu để ký bản tuyên thệ xác nhận địa chỉ của bạn. Điều này được gọi là ‘bảo đảm.’ Một cử tri đã đăng ký có thể bảo đảm cho tối đa tám cử tri. Bạn không thể bảo đảm cho người khác nếu ai đó đã bảo đảm cho bạn.

4. ID Sinh Viên Đại Học với danh sách nhà ở

Các trường cao đẳng và đại học gửi cho quan chức bầu cử danh sách nhà ở sinh viên. Nếu bạn có tên trong danh sách, hãy xuất trình giấy tờ tùy thân ID có ảnh của trường đại học để hoàn tất đăng ký.

5. Đăng ký hợp lệ trong khu vực

Nếu bạn đã đăng ký tại khu vực bầu cử nhưng đã đổi tên hoặc chuyển đến trong cùng khu vực bầu cử, bạn chỉ cần cho thẩm phán bầu cử biết tên hoặc địa chỉ trước đây của bạn.

6. Thông Báo Đăng Ký Trễ

Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày bầu cử, bạn có thể nhận được Thông Báo Về Việc Đăng Ký Trễ qua đường bưu điện. Hãy mang theo bên mình và sử dụng nó làm bằng chứng cư trú để đăng ký.

7. Nhân Viên của một Cơ Sở Dân Cư

Nếu bạn sống trong một cơ sở dân cư, nhân viên có thể đi cùng bạn đến địa điểm bỏ phiếu để xác nhận địa chỉ của bạn. Điều này được gọi là ‘bảo đảm.’ Một nhân viên có thể bảo đảm cho tất cả các cử tri hội đủ điều kiện sống trong cơ sở.