Minnesota Secretary Of State - Khmer
Skip to main content

Khmer


សូមស្វាគមន៍មកសសវាជំនួញ មកពីរដ្ឋសេខាធិការរដ្ឋ Minnesota!

សេសកកមមរេស់ស ើងសៅទីសនេះ គឺសដ្ើម្បីផ្ដេ់ឲ្យប្េជាជនរដ្ឋមីសនសូតា នូវអ្វីៗដដ្េសគប្រូវការ សដ្ើម្បីដែកចា កនុងឱកាស ននសសដ្ឋកិែចរេស់ស ើង និងែូេរួមកនុងវិញ្ញាណននភាពសហប្គិន ដដ្េសធវើឲ្យរដ្ឋរេស់ស ើង ជាកដនែងដ្៏អ្ស្វារ្យ សដ្ើម្បីប្េកេជំនួញ។

សៅសេើទីតាំងសនេះ អ្នកនឹងរកស ើញរសេៀេ សដ្ើម្បី៖
• ែ េះស្មេះជំនួញរេស់អ្នក
• ែ េះស្មេះស្វថ្មី ឬេដូរឯកស្វរជំនួញរេស់អ្នក
• ដសវងរកព័រ៌មានអ្ំពីជំនួញ

និងសប្ែើនសទៀរ!

ព័រ៌មានសនេះខ្ែេះ គឺមានជាសប្ែើនភាស្វ សោ មានមកសប្ែើនសទៀរ។

ខ្្ុំសង្ឃឹមថាទីតាំងសនេះ គឺមានប្េសោជន៍សំរាេ់អ្នក ខ្ណៈអ្នកប្េកេជំនួញសៅកនុងរដ្ឋ Minnesota។ សូមទាក់ទងមក ប្េសិនជាមានមរិរេ ឬសោេេ់អ្វីមួ អ្ំពីរសេៀេស ើងអាែដកេំអ្ សសវារេស់ស ើង។

Steve Simon
រដ្ឋសេខាធិការរដ្ឋ Minnesota