Minnesota Secretary Of State - Vietnamese
Skip to main content

Vietnamese


Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là cung cấp cho người dân Minnesota mọi thứ cần thiết để cùng nhau chia sẻ các cơ hội trong nền kinh tế của chúng ta và tham gia với tinh thần kinh doanh để giúp tiểu bang của chúng ta trở thành một nơi kinh doanh tuyệt vời.

Trên trang web này, quý vị sẽ tìm thấy cách:

  • Ghi danh doanh nghiệp của quý vị
  • Gia hạn hoặc thay đổi hồ sơ doanh nghiệp của quý vị
  • Tìm hiểu thông tin về một doanh nghiệp

Và nhiều hơn nữa!

Một số thông tin này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và sẽ có nhiều thông tin khác sắp tới .

Tôi hy vọng trang web này hữu ích cho quý vị khi quý vị kinh doanh ở Minnesota. Vui lòng liên lạc với bất cứ ý kiến hoặc đề nghị nào để giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình.

Steve Simon

Thư ký Tiểu bang Minnesota