Minnesota Secretary Of State - Hmong
Skip to main content

Hmong


Zoo siab txais tos rau qhov chaw Pab rau cov Lag luam los ntawm lub xeev Minnesota Secretary of State!

Peb lub zeem muag nyob nov yog muab kom tau txhua yam rau cov pej xeem hauv lub xeev Minnesota kom lawv thiaj li qhia tau txog cov hwv tsam txog kev ua lag luam thiab koom nrog cov tub lag tub luam kom thiaj li ua rau peb lub xeev yog ib qhov chaw zoo rau txhua tus ua lag ua luam.

Nyob rau ntawm qhov chaw vas sab no koj yuav nrhiav tau kev pab tias yuav ua cas:

  • Cuv npe ntawm koj lub lag luam
  • Rov tauj hnub nyoog tshiab los yog hloov cov ntaub ntawv ntawm koj lub laj luam
  • Tshawb nrhiav kom paub ntau dua txog ib lub lag luam

Thiab ntau tshaj!

Tej co ntaub ntawv no yeej muaj sau ua ntau hom lus, thiab tseem yuav muaj ntau tshaj ntxiv tom ntej no.

Kuv vam thiab cia siab tias lub chaw vas sab no yuav pab tau koj zoo thaum koj ua lag luam hauv lub xeev Minnesota.  Thov hu tuaj qhia rau peb txog tej yam koj xam pom los yog cov tswv yim txog tias peb yuav tsum tau ua li cas peb thiaj li muaj kev pab tau zoo dua.

Steve Simon

​Minnesota Secretary of State