Minnesota Secretary Of State - Lao
Skip to main content

Lao


ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ​ມິນ​ນີ​ໂຊ​ຕາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອແລກປ່ຽນໃນໂອກາດທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃຈຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ນີ້ເຮັດໃຫ້ລັດຂອງພວກເຮົາເປັນບ່ອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດ.

ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້ຮູ້​ວິ​ທີ​ການ​:

  • ລົງທະບຽນທຸລະກິດຂອງທ່ານ
  • ຕໍ່ອາຍຸຫຼືປ່ຽນແປງການຍື່ນທຸລະກິດຂອງທ່ານ
  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດ

ແລະຍ່າງອື່ນອີກຫຼາຍ!

ບາງຂໍ້ມູນນີ້ມີຢູ່ໃນຫຼາຍພາສາ, ມີແລະອີກຫຼາຍພາສາທີ່ຈະເຕິ່ມໃຫ້ໃນອະນາຄົດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດທຸລະກິດໃນລັດມິນເນໂຊຕາ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຫາກທ່ານມີຄໍາຕິຊົມຫຼືຄໍາແນະນໍາໃດໆ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

Steve Simon

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລັດ​ມິນ​ນີ​ໂຊ​ຕາ