Minnesota Secretary Of State - Tôi đi bầu ở đâu và có thông tin gì trên lá phiếu của tôi? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Tôi đi bầu ở đâu và có thông tin gì trên lá phiếu của tôi? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Đánh vào địa chỉ của quý vị để tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu, và để nhận được một mẫu phiếu cho biết các ứng cử viên và các câu hỏi mà quý vị sẽ bầu.

Các thông tin được niêm yết vào khoảng 45 ngày trước cuộc bầu cử tiểu bang hay liên bang. Các thông tin bầu cử địa phương có thể không có sẵn trên dụng cụ này.