Minnesota Secretary Of State - Ghi danh Bỏ phiếu (Register to vote)
Skip to main content

Ghi danh Bỏ phiếu (Register to vote)


Ở trang này, tìm hiểu ai có thể bỏ phiếu và cách thức ghi danh trước và vào Ngày Bầu cử.

Ai có thể bỏ phiếu?

Để bỏ phiếu ở Minnesota, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu cử, và là cư dân ở Minnesota ít nhất 20 ngày.

Nếu quý vị bị kết tội đại hình, quý vị có thể bỏ phiếu sau khi đã hoàn tất hết các phần của bản án, kể cả quản chế, tạm tha, hay các điều kiện khác như là tiền bồi thường.

Quý vị có thể bỏ phiếu trong khi được giám hộ, ngoại trừ môt thẩm phán đã thu hồi quyền bỏ phiếu của quý vị.

Chỉ thị ghi danh

Quý vị phải ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ hiện thời của quý vị. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến bằng Anh ngữ hay in một mẫu đơn bằng Việt ngữ.

Quý vị cung có thể ghi danh tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào Ngày Bầu cử. Quý vị phải cho xem bằng chứng tên và địa chỉ hiện thời của quý vị.

Tôi có phải ghi danh nếu tôi rời nhà hay đổi tên không?

Quý vị phải tái ghi danh mỗi lần quý vị đổi địa chỉ, đổi tên hay không bỏ phiếu ít nhất một lần trong thời gian bốn năm. Cập nhật hóa sự ghi danh của quý vị bằng cách điền một đơn ghi danh mới.

Cách ghi danh vào Ngày Bầu cử

Để ghi danh tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày Bầu cử, xin đem theo một bằng chứng cư trú dưới đây.

1. Giấy căn cước với tên và địa chỉ hiện thời

 • Bằng lái xe, giấy phép tập lái hay thẻ căn cước của Minnesota; hoặc một biên lai cho các giấy đó.
 • Thẻ căn cước của bộ lạc có tên, địa chỉ, hình và chữ ký.

2. Thẻ căn cước có hình và một tài liệu có tên và địa chỉ hiện thời của quý vị

Thẻ căn cước có hình được chấp nhận (chọn một)
Có thể đã hết hạn

 • Bằng lái xe, thẻ căn cước của tiểu bang hay giấy phép tập lái cấp bởi bất cứ tiểu bang nào
 • Thẻ Thông hành Hoa Kỳ
 • Thẻ căn cước Quân độ hay Cựu chiến binh Hoa Kỳ
 • Thẻ căn cước của bộ lạc có tên, chữ ký và hình
 • Thẻ đại học, đại học phổ thông hay đại học kỹ thuật của Minnesota

Các tài liệu được chấp nhận (chọn một)
Có thể cho thấy bằng một thiết bị điện tử

 • Hóa đơn, trương mục hay giấy chứng nhận khởi sự dịch vụ hay đề ngày nội trong 30 ngày bầu cử cho:
  • Điện thoại, TV hay internet
  • Chất thải, rác, điện, ga hay nước
  • Ngân hàng hay thẻ tín dụng
  • Tiền thuê nhà hay tiền mua nhà
 • Giấy thuê hay hợp đồng thuê nhà có hiệu lực qua Ngày Bầu cử
 • Hóa đơn tiền học hiện thời của sinh viên

3. Cử tri đã ghi danh mà có thể chứng nhận địa chỉ của quý vị

Một cử tri đã ghi danh trong khu của quý vị có thể đi với quý vị đến địa điểm bỏ phiếu để ký một giấy bảo đảm xác nhận địa chỉ của quý vị. Điều này được gọi là “bảo đảm.” Một cử tri đã ghi danh có thể bảo đảm cho đến tám cử tri. Quý vị không thể bảo đảm cho người khác nếu chính quý vị được bảo đảm.

4. Thẻ sinh viên đại học với danh sách gia cư

Các trường đại học và đại học phổ thông gởi đến viên chức bầu cử một danh sách sinh viên trong gia cư. Nếu quý vị nằm trong danh sách này, cho xem thẻ căn cước đại học có hình để hoàn tất việc ghi danh của quý vị.

5. Ghi danh hợp lệ trong khu bầu cử

Nếu quý vị ghi danh trong khu nhưng đổi tên hay dọn đến nơi khác cũng trong khu, quý vị chỉ cần phải cho viên chức bầu cử biết tên hay địa chỉ trước đây của quý vị.

6. Thông báo ghi danh trễ

Nếu quý vị ghi danh bỏ phiếu nội trong 20 ngày của ngày bầu cử, quý vị có thể nhận được giấy Thông báo Ghi danh Trễ

7. Nhân viên của một cơ sở cư trú

Nếu quý vị sống trong một cơ sở cư trú, một nhân viên ở đây có thể đi với quý vị đến địa điểm bỏ phiếu để xác nhận địa chỉ của quý vị. Điều này được gọi là “bảo đảm.” Một nhân viên của cơ sở có thể bảo đảm cho tất các cử tri đủ tiêu chuẩn sống trong cơ sở.