Minnesota Secretary Of State - Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử (Election Day voting)
Skip to main content

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử (Election Day voting)


Ở trang này quý vị sẽ tìm hiểu nơi quý vị bỏ phiếu, cần phải mang theo những gì, cách thức xin giúp đỡ và quyền hạn của quý vị với tư cách là một cử tri.

Các địa điểm và giờ giấc bỏ phiếu

Tìm hiểu bỏ phiếu ở đâu. Đa số địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối

Cần mang theo những gì

Nếu quý vị ghi danh để bỏ phiếu ở địa chỉ hiện thời của quý vị, quý vị không cần phải mang theo thẻ căn cước. Nếu quý vị cần ghi danh hay cập nhật giấy ghi danh của quý vị, quý vị cần phải đưa ra bằng chứng gia cư trước khi quý vị bỏ phiếu.

Cách thức xin giúp đỡ

Có nhiều cách để xin giúp đỡ khi quý vị bỏ phiếu. Quý vị có thể mang theo một người để giúp, hỏi nhân viên bầu cử, dùng máy giúp quý vị đánh dấu lá phiếu của quý vị hay ngay cả việc bỏ phiếu từ xe hơi quý vị.

Giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hay người hàng xóm

Quý vị có thể mang theo một người trong gia đình, bạn bè, người hàng xóm hay bất cứ người nào quý vị chọn để giúp quý vị bỏ phiếu. Ngoại lệ duy nhất là quý vị không được nhờ chủ nhân, nghiệp đoàn của quý vị hay một ứng cử viên giúp quý vị.

Người trợ giúp có thể giúp quý vị trong toàn bộ quy trình bỏ phiếu, kể cả ở trong phòng bỏ phiếu. Tuy nhiên, người trợ giúp chỉ có thể đích thực đánh dấu cho đến ba cử tri trong một cuộc bầu cử. Quý vị có thể đưa cho một nhân viên bầu cử xem lá phiếu của quý vị để kiểm tra là quý vị đánh dấu đúng cách.

Người trợ giúp không được phép ảnh hưởng việc bỏ phiếu của quý vị hay cho nhưng người khác biết quý vị bầu thế nào.

Bỏ phiếu ngoài lề đường

Nếu quý vị không dễ dàng xuống xe để vào địa điểm bỏ phiếu, quý vị có thể yêu cầu được một lá phiếu mang ra cho quý vị. Điều này được gọi là bỏ phiếu ngoài lề đường.

Hai nhân viên bầu cử thuộc đảng chính trị lớn khác nhau sẽ mang lá phiếu ra xe quý vị. Nếu quý vị cần ghi danh hay cập nhật giấy ghi danh thì họ cũng mang đơn ghi danh ra cho quý vị.

Khi quý vị bầu xong, các nhân viên bầu cử sẽ mang lá phiếu của quý vị vào trong cho quý vị và bỏ vào thùng phiếu.

Giúp đỡ bởi máy đánh dấu lá phiếu

Đa số địa điểm bỏ phiếu có một máy đánh dấu được lá phiếu của quý vị. Nó mang đến sự riêng tư nếu quý vị không thể (hay không muốn) bỏ phiếu với một cái viết.

Máy này có một màn ảnh cho thấy lá phiếu với chữ in lớn hay với một bối cảnh có tương phản cao. Nó cũng đọc lá phiếu cho quý vị qua ống nghe.

Quý vị điền lá phiếu với một bàn phím Braille, màn ảnh cảm ứng hay thiết bị hít và thổi. Sau khi quý vị lựa chọn, nó in lá phiếu đã điền xong.

Sự giúp đỡ của các nhân viên bầu cử

Các nhân viên bầu cử có mặt để giúp quý vị trong nguyên quy trình bỏ phiếu.

Nếu quý vị cần được giúp để đánh dấu lá phiếu của quý vị, hai nhân viên bầu cử từ các đảng chính trị khác nhau có thể giúp đỡ. Họ không được phép ành hưởng lựa chọn của quý vị hay không cho những người khác biết quý vị bầu thế nào.

Thời gian nghỉ việc để bỏ phiếu

Quý vị có quyền nghỉ việc để bỏ phiếu mà không bị mất lương, ngày nghỉ cá nhân, hay nghỉ hè cho tất cả các cuộc bầu cử tiểu bang và liên bang, và trong tất cả các cuộc bầu cử địa phương đươc sắp đặt thường xuyên.

Chủ nhân của quý vị phải trả lương cho thời gian quý vị cần để đi bỏ phiếu, nếu nó nằm trong giờ làm việc của quý vị. Chủ nhân không được bắt quý vị dùng ngày nghỉ cá nhân hay nghỉ hè (xin xem Đạo luật Minnesota 204C.04 và 204C.08 Tiểu mục.1d).

Quý vị chỉ nên dùng đủ thời gian cần thiết để bỏ phiếu và đi làm.

Chủ nhân của quý vị không thể trực tiếp hay gián tiếp từ chối, giới hạn, hay cản trở quyền hạn này, kể cả giờ quý vị chọn để bỏ phiếu.

Chủ nhân của quý vị có thể yêu cầu quý vị cho họ biết lúc nào quý vị sẽ đi, và yêu cầu nhân viên phối hợp sự vắng mặt của họ để giảm thiểu cản trở công việc làm.

Quý vị có thể đưa một bản sao lá thư này cho chủ nhân, trong đó có giải thích quyền lấy giờ nghỉ để đi bỏ phiếu của quý vị.

Chủ nhân vi phạm luật này sẽ bị tội tiểu hình. Các khiếu nại của nhân viên phải được nộp với công tố viên quận

Hiểu biết quyền của mình

Với tư cách là cử tri ở Minnesota, quý vị có nhiều quyền hạn-nên tìm hiểu các quyền này!

 • Được thời gian nghỉ việc để đi bỏ phiếu

  Quý vị có quyền nghỉ việc để đi bỏ phiếu mà không bị mất lương, ngày nghỉ cá nhân, hay nghỉ hè.

 • Được bỏ phiếu nếu xếp hàng trước 8 giờ tối

  Quý vị có quyền bỏ phiếu nếu quý vị xếp hàng trước 8 giờ tối

 • Đăng nhập bằng lời nói

  Quý vị có quyền xác nhận bằng lời nói quý vị là ai và yêu cầu một người khác ký dùm quý vị nếu quý vị không ký tên quý vị được.

 • Yêu cầu được giúp đỡ

  Quý vị có quyền yêu cầu bất cứ ai giúp quý vị, ngoại trừ một đại diện của chủ nhân hay nghiệp đoàn, hay một ứng cử viên.

 • Mang con em đến địa điểm bỏ phiếu

  Quý vị có quyền mang con em của quý vị đi bầu với quý vị.

 • Bỏ phiếu sau khi thụ án đại hình

  Quý vị có quyền bỏ phiếu sau khi quý vị hoàn tất hết nguyên bản án đại hình của quý vi, kể cả quản chế, tạm tha, hay các điều kiện khác như bồi thường.

 • Bỏ phiếu khi được giám hộ

  Quý vị có quyền bỏ phiếu nếu quý vị dưới một sự giám hộ, ngoại trừ quan tòa thu hồi quyền bỏ phiếu của quý vị.

 • Bỏ phiếu mà không bị ảnh hưởng

  Quý vị có quyền bỏ phiếu mà không bị ai ở địa điểm bỏ phiếu ảnh hưởng việc bỏ phiếu của quý vị.

 • Yêu cầu một lá phiếu thay thế

  Quý vị có quyền yêu cầu một lá phiếu thay thế nếu quý vị làm sai trên lá phiếu trước khi bỏ phiếu.

 • Nộp đơn khiếu nại

  Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại tại địa điểm bỏ phiếu nếu quý vị không hài lòng với cách thức cuộc bầu cử được điều hành.

 • Mang theo một mẫu phiếu bầu

  Quý vị có quyền mang theo một mẫu phiếu bầu vào trong phòng bỏ phiếu.

 • Mang theo bản Tuyên ngôn Dân Quyền của Cử tri

  Quý vị có quyền mang theo một bản Tuyên ngôn Dân quyền của Cử tri (Đạo luật Minnesota 204C.08, Tiểu mục 1b) vào trong phòng bỏ phiếu.