Minnesota Secretary Of State - Bỏ phiếu sớm với một lá phiếu khiếm diện (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

Bỏ phiếu sớm với một lá phiếu khiếm diện (Vote early with an absentee ballot)


Ở Minnesota, quý vị không phải chờ đến Ngày Bầu cử-bỏ phiếu sớm qua bưu điện hay tại văn phòng bầu cử địa phương của quý vị!

Bầu sớm tại chỗ

Quý vị có thể bỏ phiếu khiếm diện tại văn phòng bầu cử địa phương bắt đầu từ 46 ngày trước Ngày Bầu cử.

Tìm văn phòng bầu cử địa phương của quý vị

Bầu sớm qua bưu điện

Quý vị cũng có thể làm đơn xin một phiếu khiếm diện được gởi qua bưu điện cho quý vị. Quý vị phải gởi trả lá phiếu của quý vị trước Ngày Bầu cử.

Chỉ thị bỏ phiếu sớm qua bưu điện

  1. Làm đơn xin lá phiếu bất cứ lúc nào trong năm. Nhân viên bầu cử sẽ gởi các tài liệu bầu cử một khi họ có sẵn các lá phiếu. Làm đơn xin lá phiếu của quý vị trực tuyến bắng tiếng Anhhay in một đơn xin trên giấy bằng tiếng Việt
  2. Đọc cẩn thận các chỉ thị đi kèm với lá phiếu của quý vị! Lá phiếu của quý vị sẽ không tính nếu quý vị không điền hết tất cả các mẫu đơn.
  3. Hoặc là một cử tri đã ghi danh hay là một công chứng viên của Minnesota. Nhân chứng của quý vị phải ký vào phong bì chữ ký và liệt kê địa chỉ của họ.
  4. Nếu quý vị không ghi danh để bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được một đơn ghi danh trong tập tài liệu của quý vị. Để ghi danh, cho nhân chứng của quý vị thấy một bằng chứng gia cư. Nhân chứng của quý vị phải đánh dấu giấy căn cước nào quý vị đưa cho họ thấy vào phong bì chữ ký.
  5. Sau khi quý vị làm xong, gởi lá phiếu và các mẫu đơn ngay lập tức. Lá phiếu của quý vị sẽ không tính nếu nhận được sau Ngày Bầu cử. Quý vị cũng có thể đích thân mang lá phiếu đến văn phòng bầu cử đã gởi phiếu đó cho quý vị.

 

Theo dõi lá phiếu của quý vị.

Tất cả các lá phiếu nhận được đúng thời hạn và các mẫu đơn điền đúng sẽ được tính.

Theo dõi tình trạng lá phiếu của quý vị. và xác nhận là nó đã được nhận và được tính.​