Minnesota Secretary Of State - Bỏ phiếu sớm với một lá phiếu khiếm diện (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

Bỏ phiếu sớm với một lá phiếu khiếm diện (Vote early with an absentee ballot)


Bầu sớm tại chỗ

Quý vị có thể bỏ phiếu khiếm diện tại văn phòng bầu cử địa phương bắt đầu từ 46 ngày trước Ngày Bầu cử.

Tìm văn phòng bầu cử địa phương của quý vị

Bầu sớm qua bưu điện

Quý vị cũng có thể làm đơn xin một phiếu khiếm diện được gởi qua bưu điện cho quý vị. Quý vị phải gởi trả lá phiếu của quý vị trước Ngày Bầu cử.

Chỉ thị bỏ phiếu sớm qua bưu điện

  1. Nộp đơn xin một lá phiếu bất cứ lúc nào trong năm tại mnvotes.org. Các viên chức bầu cử sẽ gởi tài liệu bầu cử một khi có sẵn phiếu bầu (xem mặt sau để biết những ngày).
  2. Đọc các chỉ thị đi kèm với lá phiếu của quý vị một cách cẩn thận! Lá phiếu của quý vị sẽ không được tính nếu quý vị không điền tất cả các mẫu đơn.
  3. Quý vị sẽ cần một nhân chứng khi quý vị bỏ phiếu và điền lá phiếu của mình. Nhân chứng có thể là một cử tri Minnesota đã ghi danh hoặc một công chứng viên. Nhân chứng của quý vị phải ký vào phong bì có chữ ký và liệt kê địa chỉ của họ. 

  4. Nếu quý vị chưa ghi danh để bầu, quý vị sẽ nhận được một đơn ghi danh trong tập tài liệu của quý vị. Để ghi danh, đưa cho nhân chứng của quý vị xem một trong các lựa chọn căn cước được liệt kê trong chỉ thị. Nhân chứng của quý vị phải đánh dấu giấy căn cước nào quý vị đã cho họ thấy trên phong bì chữ ký của quý vị.

  5. Sau khi quý vị điền xong, xin gửi lại lá phiếu và biểu mẫu ngay lập tức. Quý vị cũng có thể đích thân nộp lá phiếu của mình cho văn phòng bầu cử đã gửi lá phiếu của quý vị. 

Theo dõi lá phiếu của quý vị.

Tất cả các lá phiếu nhận được đúng thời hạn và các mẫu đơn điền đúng sẽ được tính.

Theo dõi tình trạng lá phiếu của quý vị. và xác nhận là nó đã được nhận và được tính.​