Minnesota Secretary Of State - Bỏ phiếu sớm bằng cách bỏ phiếu vắng mặt (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

Bỏ phiếu sớm bằng cách bỏ phiếu vắng mặt (Vote early with an absentee ballot)


Ở Minnesota, bạn không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử—bỏ phiếu sớm qua thư hoặc tại văn phòng bầu cử địa phương của bạn!

Đích thân bỏ phiếu sớm

Bạn có thể bỏ phiếu vắng mặt tại văn phòng bầu cử địa phương bắt đầu 46 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Tìm văn phòng bầu cử địa phương của bạn

Bỏ phiếu sớm qua thư

Bạn cũng có thể nộp đơn xin lá phiếu vắng mặt được gửi cho bạn qua đường bưu điện. Bạn phải gửi lại lá phiếu của mình trước Ngày Bầu Cử.

Hướng dẫn bỏ phiếu sớm qua thư

  1. Đăng ký lá phiếu trực tuyến bằng tiếng Anh,  hoặc in đơn đăng ký trên giấy bằng tiếng Việt. Nộp đơn xin bỏ phiếu bất cứ lúc nào trong năm. Các quan chức bầu cử sẽ gửi tài liệu bầu cử sau khi có phiếu bầu.
  2. Hãy đọc kỹ hướng dẫn đi kèm với lá phiếu của bạn! Lá phiếu của bạn sẽ không được tính nếu bạn không hoàn thành tất cả các mẫu đơn. Đọc hướng dẫn đi kèm với lá phiếu (dành cho cử tri chưa đăng ký). Đọc hướng dẫn đi kèm với lá phiếu (dành cho cử tri đã đăng ký)
  3. Bạn sẽ cần một nhân chứng khi bạn bỏ phiếu và hoàn thành lá phiếu của mình. Nhân chứng có thể là cử tri đã đăng ký ở Minnesota hoặc công chứng viên. Nhân chứng của bạn phải ký vào phong bì có chữ ký và liệt kê địa chỉ của họ.

  4. Nếu bạn chưa đăng ký bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được đơn đăng ký trong tài liệu của mình. Để đăng ký, một bằng chứng cư trú. hãy trình ra nhân chứng của bạn Nhân chứng của bạn phải đánh dấu ID nào mà bạn đã cho họ xem trên phong bì có chữ ký của bạn.

  5. Sau khi hoàn thành, hãy gửi lá phiếu và gửi lại mẫu ngay lập tức. Lá phiếu của bạn sẽ không được tính nếu nó được nhận sau Ngày Bầu Cử. Bạn cũng có thể trực tiếp gửi lại lá phiếu của mình cho văn phòng bầu cử đã gửi lá phiếu của bạn.

Theo dõi lá phiếu của bạn

Tất cả các lá phiếu vắng mặt được nhận đúng thời hạn và có các mẫu đơn được điền chính xác sẽ được tính.

Theo dõi tình trạng lá phiếu của bạn. và xác nhận rằng nó đã được nhận và tính.