Minnesota Secretary Of State - Eessatan fila akkasumas waraqaa filannoo koo irra maaltu jiraa? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Eessatan fila akkasumas waraqaa filannoo koo irra maaltu jiraa? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Bakka itti filtu fi fakkii waraqaa filannoo maqaa kaadhimamtootaa fi gaaffii filannoo irratti filtu baruuf teessoo kee galchi.

Odeeffannoon filmaataa mootummaa fi federaalaa guyyaa 45 guyyaa filannoo dura maxansama. Odeeffannoon filmaata gandaa isa kana irratti hin argamu.