Minnesota Secretary Of State - Dursiitii guyyaa filmaataatti utuu achitti hin argamin fili (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content
Important Changes to Office Operations: COVID-19 Information

Dursiitii guyyaa filmaataatti utuu achitti hin argamin fili (Vote early with an absentee ballot)


Minnesota kessatti hanga guyyaa filmaataatti eegun si irra hin jiraatu- dursii karaa mana poostaa ykn bakka filannoo gandaa keetti fili!

Dursii kallattin dhaqii fili

Guyyaa 46 guyyaa filmaataa dursitee filannoo kee guyyaa filmaataa utuu achitti hin argamin filan gochuu ni dandeessa.

Waajira filmaataa ganda keetii beeki

Dursii karaa mana poostaa fili

Akkasumas waraqaan filannoo guyyaa filmaataa utuu achitti hin argamin filan karaa mana poostaa akka siif ergamu iyyachuu ni dandeessa. Waraqaa filannoo kee guyyaa filannoo dura deebisuu qabda.

Qajeelfama akkataa dursanii karaa mana poostaa filan

  1. Waraqaa filannoo argachuuf wagaa sana keessa yeroo kamiin iyyuu gaafachuu ni dandeessa. Qondaaloti filmaataa oggaa waraqaan filannoo qophaa'etti, wantoota filmaataaf barbaachisan hundaa siif ergu. Waraqaa filannoo kee argachuuf ingiliffaan karaa karaa onlanii gaafadhuYkn iyyannaa waraqaa irratti afan oromoon maxxanfame argadhu.
  2. Qajeelfama waraqaa filannoo kee waliin dhufu eeganaan dubisi! Yoo unkaa hundaa hin guunne ta'e waraqaan filannoo kee hin lakaa'amu.
  3. Nama Minnesota keessatti filuuf galmaa'e ykn ragaasiftuu (nootarii). Dhuga baatuun kee poostaa mallatoo mallateessee teessoo isaa/ishee katabuu qaba.
  4. Yoo filuuf hi galmoofne ta'e, iyyannoo ittiin galmaa'an wantoota filmaataaf si ergaman keessa argata. Galmaa'uuf, dhuga baatu keeti ragaa bakka jireenyaa mirkaneessu tokko agarsiisi. Dhuga baatuun kee ID kamiin akka ati itti agarsiifte poostaa mallatoo kee irrati mallatoo kaa'u qaba.
  5. Erga fixxee booda, waraqaa filannoo kee akkuma sanaan karaa mana poostaa ergi. Waraqaan filanoo kee yoo guyyaa filmaataa booda qaqabe hin lakkaa'amu. Akkasumas waraqaa filannoo kee waajjira filannoo siif erge sanatti kallatiin geesuu ni dandeessa.

 

Waraqaan filanno kee eessa akka ga'e duuka bu'i

Waraqaan filannoo utuu guyyaa filmaataa achitti hin argamin filan hundi yoo yeroon ga'e fi unkaan isaa qajeelaati guutame ni lakka'ama.

Waraqaan filannoo kee maal irra akka ga'e duuka bu'i akka inni achi ga'ee lakkaa'ame mirkaneeffadhu.