Minnesota Secretary Of State - ອອກສຽງເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

ອອກສຽງເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າໂດຍການອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ (Vote early with an absentee ballot)


ໄປອອກສຽງກັບບ່ອນລ່ວງໜ້າກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ

ທ່ານສາມາດອອກສຽງຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນເລືອກຕັ້ງໄດ້ ຢູ່ຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ 46 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ.

ຊອກຫາຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ

ອອກສຽງລ່ວງໜ້າທາງໄປສະນີ

ທ່ານສາມາດສະໝັກໂດຍການຂໍໃຫ້ມີການສົ່ງໃບສະໝັກຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ໄປໃຫ້ທ່ານທາງໄປສະນີໄດ້. ທ່ານຕ້ອງສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານຄືນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ.

ຄຳແນະນຳໃນການອອກສຽງລ່ວງໜ້າທາງໄປສະນີ

  1. ສະໝັກຂໍບັດເລືອກຕັ້ງຍາມໃດກໍໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງຈະສົ່ງໜັງສືເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານເມື່ອບັດເລືອກຕັ້ງມີໃຫ້ທ່ານ. ສະໝັກຂໍບັດເລືອກຕັ້ງທາງອອນລາຍເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພິມໃບສະໝັກເປັນພາສາລາວກໍໄດ້
  2. ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຄັກແນ່! ບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກນັບຖ້າທ່ານກອກຟອມທັງໝົດບໍ່ແລ້ວ.
  3. ່ວ່າ ຜູ້ຈົດທະບຽນອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງລັດມິນນິໂຊຕາ ຫຼືເປັນຜູ້ຈ້ຳກາ (notary public) ພະຍານຂອງທ່ານຕ້ອງເຊັນຊື່ໃສ່ໃນຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນ ແລະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຂຽນທີ່ຢູ່ຕົນເອງລົງພ້ອມ. 
  4. າທ່ານບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນອອກສຽງ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຈົດທະບຽນໃນໜັງສືຕ່າງໆຂອງທ່ານ. ໃນການຈົດທະບຽນ ທ່ານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ພະຍານເຫັນ.ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ໜຶ່ງອັນ ພະຍານຂອງທ່ານຕ້ອງໝາຍໃສ່ຊອງຈົດໝາຍລາຍເຊັນວ່າທ່ານເອົາບັດປະຈຳຕົວອັນໃດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງ.
  5. ງຈາກທ່ານກອກແລ້ວໆ ຈົ່ງສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງແລະຟອມນັ້ນກັບມາໄວໆ. ບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກນັບຖ້າມັນມາຮອດຫຼັງຈາກວັນເລືອກຕັ້ງ. 

 

ຕິດຕາມບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ

ບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດຊະນິດບໍ່ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຮອດສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງທັນເວລາແລະໄດ້ກອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຖືກນັບ.

ຕິດຕາມສະຖານະບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານແລະຢັ້ງຢືນວ່າບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮອດສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງແລະຖືກນັບແລ້ວ.