Minnesota Secretary Of State - ຈົດທະບຽນອອກສຽງ (Register to Vote)
Skip to main content

ຈົດທະບຽນອອກສຽງ (Register to Vote)


ໃນໜ້ານີ້ ໃຫ້ເຮົາມາຮຽນຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜສາມາດອອກສຽງໄດ້ ແລະວິທີຈົດທະບຽນກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ.

ຜູ້ໃດສາມາດອອກສຽງໄດ້?

ການທີ່ຈະອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາໄດ້, ທ່ານຕ້ອງເປັນສັນຊາດອະເມລິກາກ່ອນ, ມີອາຍຸຢ່າງນ້ອຍ 18 ປີ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ, ແລະເປັນຜູ້ອາໄສໃນລັດມິນນິໂຊຕ້າຢ່າງນ້ອຍເປັນເວລາ 20 ວັນ.

ຖ້າທ່ານມີໂທດອາຍາໜັກ, ທ່ານສາມາດອອກສຽງໄດ້ເມື່ອທ່ານໃຊ້ໂທດຂອງທ່ານທັງໝົດແລ້ວ, ນັ້ນຮວມເຖິງການລອງໂທດ, ການຖືກປ່ອຍຈາກຄຸກກ່ອນກຳນົດ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆຢ່າງເຊັ່ນ ການຊົດໃຊ້ຄືນ.

ທ່ານສາມາດອອກສຽງ ເມື່ອທ່ານຍັງຢູ່ໃນການດູູແລຂອງຄົນອື່ນ, ນອກຈາກວ່າຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຖອນສິດໃນການອອກສຽງຂອງທ່ານ.

ຄຳແນະນຳໃນການຈົດທະບຽນ

ຈົດທະບຽນທາງອອນລາຍເປັນພາສາອັງກິດ. ຈົດທະບຽນອອກສຽງທາງອອນລາຍເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພິມໃບສະໝັກພາສາລາວ ທີ່ເປັນເຈ້ຍອອກມາ. 

ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນຢູ່ບ່ອນປ່ອນບັດໃນວັນເລືອກຕັ້ງໄດ້ຄືກັນ. ທ່ານຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຊື່ແລະທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຍ້າຍ ຫຼືປ່ຽນຊື່?

ທ່ານຕ້ອງຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ທຸກເທື່ອທີ່ທ່ານປ່ຽນທີ່ຢູ່ ປ່ຽນຊື່ ຫຼືບໍ່ໄດ້ອອກສຽງເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍໃນລະຍະສີ່ປີ. ປ່ຽນຂໍ້ມູນການຈົດທະບຽນຂອງທ່ານ ໂດຍການກອກຟອມໃບສະໝັກໃໝ່.

ວິທີຈົດທະບຽນໃນວັນເລືອກຕັ້ງ

ໃນການຈົດທະບຽນຢູ່ບ່ອນປ່ອນບັດຂອງທ່ານໃນວັນເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ໃຫ້ທ່ານເອົາຫຼັກຖານ.

1. ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ.

 • ຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ທາງລຸ່ມນັ້ນມານຳ.
 • ບັດປະຈຳຕົວຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີຊື່, ລາຍເຊັນແລະຮູບ.

2. ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີຮູບ ຮວມທັງເອກກະສານທີ່ມີຊື່ແລະທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ

ບັດປະຈຳຕົວທີ່ອະນຸມັດ(ໃຫ້ເລືອກເອົາອັນໜຶ່ງ)
ໝົດອາຍຸກໍໄດ້.

 • ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວຂອງລັດ ຫຼື ໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍລັດໃດກໍໄດ້
 • ພາສປອດສະຫະລັດ
 • ບັດປະຈຳຕົວທະຫານສະຫະລັດ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວນັກຮົບເກົ່າ
 • ບັດປະຈຳຕົວຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີຊື່, ລາຍເຊັນແລະຮູບ
 • ບັດປະຈຳຕົວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດມິນນິໂຊຕາ, ວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລເທັກນິກ

ເອກກະສານທີ່ອະນຸມັດ(ໃຫ້ເລືອກເອົາອັນໜຶ່ງ)
ສາມາດເອົາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງເບິ່ງທາງອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກກໍໄດ້.

 • ໃບບິວ, ໃບແຈ້ງບັນຊີ ຫຼື ໃບແຈ້ງໃຫ້ຈ່າຍເງີນໃນການເລີ້ມບໍລິການ ຫຼື ໃນວັນທີພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສຳລັບ:
  • ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າທີວີ ຫຼື ຄ່າອິນເທີເນັດ
  • ຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ, ຄ່ານ້ຳເສຍ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າແກ໊ສ ຫຼື ຄ່ານ້ຳ
  • ຄ່າທະນາຄານ ຫຼື ຄ່າບັດເຄຣດິດ
  • ຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຄ່າຈຳນອງ
 • ໃບສັນຍາເຊົ່າທີ່ພັກອາໄສ ຫຼື ໃບຕົກລົງການເຊົ່າ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອກການເລືອກຕັ້ງ
 • ໃບແຈ້ງເສຍຄ່າທັມນຽມຂອງນັກສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ

3. ຜູ້ທີ່ຈົດທະບຽນອອກສຽງແລ້ວ ທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ

ຜູ້ທີ່ຈົດທະບຽນອອກສຽງຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານສາມາດໄປບ່ອນເລືອກຕັ້ງກັບທ່ານ ເພື່ອໄປເຊັນສາບານຕົນໃນການຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ 'ການຮັບຮອງ.' ຜູ້ທີ່ຈົດທະບຽນອອກສຽງສາມາດເຊັນຮັບຮອງຜູ້ທີ່ອອກສຽງໄດ້ຮອດແປດຄົນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ ຖ້າຄົນອື່ນເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ທ່ານແລ້ວ.

4. ບັດປະຈຳນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນຫໍພັກ

ວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ ສົ່ງລາຍຊື່ຂອງນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນຫໍພັກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ. ຖ້າທ່ານມີຊື່ໃນລາຍຊື່ນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານເອົາບັດປະຈຳຕົວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງເພື່ອຈົດທະບຽນໃຫ້ສຳເລັດ.

5. ການຈົດທະບຽນເປັນທາງການໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ແຕ່ທ່ານໄດ້ປ່ຽນຊື່ ຫຼື ຍ້າຍພາຍໃນເຂດເລືອກຕັ້ງດຽວກັນ, ທ່ານພຽງແຕ່ບອກຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ເກົ່າຂອງທ່ານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງຮູ້ເທົ່ານັ້ນ.

6. ການແຈ້ງການຈົດທະບຽນຊ້າ

ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນພາຍໃນ 20 ວັນຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງທາງໄປສະນີ ແຈ້ງເຖິງການຈົດທະບຽນຊ້າ. ໃຫ້ທ່ານເອົາໜັງສືນັ້ນໄປນຳ ແລ້ວໃຊ້ໜັງສືນັ້ນເປັນຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນການຈົດທະບຽນ.

7. ພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ພັກອາໄສ

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກອາໄສ ພະນັກງານສາມາດໄປບ່ອນເລືອກຕັ້ງກັບທ່ານ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ 'ການຮັບຮອງ.' ພະນັກງານສາມາດຮັບຮອງໃຫ້ໝົດທຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງໄດ້.