Minnesota Secretary Of State - ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ແລະມີຫຍັງແດ່ໃນບັດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ແລະມີຫຍັງແດ່ໃນບັດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ? (Where do I vote and what's on my ballot?)


ໃສ່ທີ່ຢ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປອອກສຽງນັ້ນຢູ່ໃສ ແລະຈະໄດ້ຕົວຢ່າງບັດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ແລະຄຳຖາມປະຊາມະຕິຂອງການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນບັດນັ້ນ.

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈະມີສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ປະມານ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ແລະວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານກາງ. ຂໍ້ມູນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນອາດຈະບໍ່ມີໃຫ້ທ່ານໃນເຄື່ອງນີ້.