Minnesota Secretary Of State - ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລືອກຕັ້ງ (Election Day voting)
Skip to main content

ການຈົດທະບຽນໃນວັນເລືອກຕັ້ງ (Election Day voting)


ໃນໜ້ານີ້ ຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ຈະເອົາຫຍັງໄປນຳ ວິທີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະສິດຂອງທ່ານໃນຖານະຜູ້ອອກສຽງມີຫຍັງແນ່

ສະຖານທີ່ ແລະເວລາອອກສຽງ.

ຊອກຮູ້ວ່າທ່ານຈະໄປອອກສຽງຢູ່ໃສ ບ່ອນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເປີດແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 8 ໂມງແລງ.

ທ່ານຈະເອົາຫຍັງໄປນຳ

ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນອອກສຽງໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເອົາບັດປະຈຳຕົວມາສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງຈົດທະບຽນ ຫຼືປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງການຈົດທະບຽນຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເອົາບັດປະຈຳຕົວມາສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງ.ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອອກສຽງ

ມີຫຼາຍວິທີໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອທ່ານອອກສຽງ. ທ່ານສາມາດເອົາຄົນມາຊ່ວຍ, ຖາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງ, ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍທ່ານໝາຍໃນບັດເລືອກຕັ້ງ ຫຼືຈົນເຖິງການອອກສຽງຈາກລົດຂອງທ່ານ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ເພື່ອນບ້ານ

ທ່ານສາມາດເອົາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອນບ້ານ ຫຼືຜູ້ໃດກໍໄດ້ມາຊ່ວຍທ່ານໃນການອອກສຽງ. ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເອົານາຍຈ້າງ, ສະຫະພັນ ຫຼື ຜູ້ສະໝັກຊິງຕຳແນ່ງມາຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງ ນັ້ນຮວມທັງການອອກສຽງໃນບູດເລືອກຕັ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ຊ່ວຍນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໝາຍບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ແຕ່ສາມຄົນໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດເອົາບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເລືອກຕັ້ງເບິ່ງເປັນສ່ວນຕົວ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານໝາຍຖືກຫຼືບໍ່.

ຜູ້ຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດບັງຄັບທ່ານໃນການອອກສຽງ ຫຼືບອກຄົນອື່ນໃນການອອກສຽງ.

ການອອກສຽງຢູ່ຂອບທາງ.

ຖ້າທ່ານອອກຈາກລົດຍາກໃນການໄປບ່ອນປ່ອນບັດ ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ມີຄົນເອົາບັດເລືອກຕັ້ງມາໃຫ້ທ່ານໝາຍຢູ່ຂອບທາງ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ ການອອກສຽງຢູ່ຂອບທາງ.

ຜູ້ຄວບຄຸມສອງທ່ານຈາກພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆແຕ່ລະຝ່າຍຈະເອົາບັດເລືອກຕັ້ງມາໃຫ້ທ່ານຢູ່ລົດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈົດທະບຽນຫຼືປ່ຽນຂໍ້ມູນ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເອົາໃບສະໝັກມາໃຫ້ທ່ານເຊັ່ນກັນ.

ເມື່ອທ່ານອອກສຽງແລ້ວໆ ຜູູ້ຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງຈະເອົາບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເຂົ້າໄປທາງໃນ ແລ້ວປ່ອນບັດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕູ້ປ່ອນບັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຄື່ອງຈັກໝາຍບັດເລືອກຕັ້ງ

ບ່ອນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສ່ວນຫຼາຍມີເຄື່ອງຈັກໝາຍບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ. ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໝາຍໃນທີ່ສ່ວນຕົວຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດ(ຫຼືເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໝາຍ)ອອກສຽງດ້ວຍການໃຊ້ບິກ.

ເຄື່ອງຈັກນັ້ນມີຈໍທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມເລືອກຕັ້ງເປັນຕົວພິມໃຫຍ່ ຫຼືມີພື້ນສີທີ່ເຂັ້ມ. ເຄື່ອງຈັກນັ້ນສາມາດອ່ານຂໍ້ຄວາມເລືອກຕັ້ງໃຫ້ທ່ານໂດຍທາງຫູຟັງໄດ້.

ທ່ານກອກບັດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ຕົວໜັງສືເບຣຂອງຄົນຕາບອດໃນປຸ່ມຄີແພດ, ຈໍສຳພັດ ຫຼື ອຸປະກອນດູດແລະເປົ່າຜ່ານທໍ່ຢ່າງເພື່ອສັ່ງງານ(sip-and-puff device). ຫຼັງຈາກທ່ານໝາຍເອົາຜູ້ສະໝັກທີ່ທ່ານເລືອກແລ້ວ ເຄື່ອງຈັກນັ້ນຈະພິມບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານກອກແລ້ວໃຫ້ທ່ານ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງ

ຜູ້ຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງຈະຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຕະຫຼອດທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການເລືອກຕັ້ງ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໝາຍບັດເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ຄວບຄຸມເລືອກຕັ້ງສອງທ່ານຈາກພັກການເມືອງແຕ່ລະພັກສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດບັງຄັບທ່ານໃຫ້ເລືອກຕາມເຂົາເຈົ້າຫຼືບອກໃຫ້ທ່ານອອກສຽງແນວໃດ.

ຢຸດພັກການເພື່ອໄປອອກສຽງ

ທ່ານມີສິດພັກການໃນການໄປອອກສຽງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຄ່າຈ້າງ ເສຍການພັກການສ່ວນຕົວ ຫຼືເສຍເວລາພັກເວເຄຊັ່ນໃນການເລືອກຕັ້ງປະຈຳລັດຫຼືການເລືອກຕັ້ງທາງລັດຖະບານກາງ, ແລະໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງງານໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປອອກສຽງ ຖ້າມັນຢູ່ໃນເວລາຕາຕະລາງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ທ່ານໃຊ້ການຂາດການສ່ວນຕົວ ຫຼືໃຊ້ເວລາເວເຄຊັ່ນຂອງທ່ານ(ເບິ່ງ Minnesota Statutes 204C.04 and 204C.08 Subd.1d).

ຂາດການແຕ່ສະເພາະໄປເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວກັບໄປເຮັດການ.

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໂດຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ ທີ່ຈະຈຳກັດ ຫຼືກີດກັນສິດນີ້ທີ່ຮວມທັງເວລາທີ່ທ່ານເລືອກໄປອອກສຽງ

ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສາມາດຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານບອກເຂົາເຈົ້າລ່ວງໜ້າຖ້າທ່ານຈະຂາດການ ແລະຂໍໃຫ້ລູກຈ້າງປະສານງານການຂາດງານກັບເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໃນການເຮັດວຽກ

ທ່ານສາມາດເອົາຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສິດພັກການເພື່ອໄປອອກສຽງ

ນາຍຈ້າງທີ່ຝ່າຝືນກົດໝາຍນີ້ ມີຄວາມຜິດຖານເບົາ. ຖ້າມີການຮ້ອງທຸກໃດໆຈາກລູກຈ້າງ ເຂົາເຈົ້າຄວນໄປຍື່ນຟ້ອງກັບທະນາຍຂອງຄາວຕີ້

ຮູູ້ຈັກສິດຕ່າງໆຂອງທ່ານ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ອອກສຽງໃນລັດມິນນິໂຊຕາ ທ່ານມີສິດຫຼາຍປະການ__ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກສິດເຫຼົ່ານັ້ນ!

 • ມີເວລາພັກໄປອອກສຽງ

  ທ່ານມີສິດຂໍພັກການໄປອອກສຽງໂດຍບໍ່ສູນເສຍເງິນທຳງານ, ການຂໍພັກສ່ວນຕົວ ຫຼືເສຍເວລາໄປພັກເວເຄຊັ່ນ.
 • ອອກສຽງໄດ້ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນແຖວກ່ອນເວລາ 8 ໂມງແລງ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະອອກສຽງຖ້າທ່ານຢູ່ໃນແຖວອອກສຽງເວລາໃດກໍໄດ້ກ່ອນ 8 ໂມງແລງ.
 • ເຊັນດ້ວຍການບອກ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຢັ້ງຢືນປາກເປົ່າວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຊັນໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານເຊັນຊື່ຕົນເອງບໍ່ໄດ້.
 • ກຮນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃດກໍໄດ້ ນອກຈາກຕົວແທນຈາກນາຍຈ້າງຫຼື ສະຫະພັນຂອງທ່ານ, ຫຼື ຜູ້ສະໝັກຊິງຕຳແນ່ງ.
 • ການເອົາລູກໄປບ່ອນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເອົາລູກຂອງທ່ານໄປບ່ອນອອກສຽງກັບທ່ານໄດ້
 • ການອອກສຽງຫຼັງຈາກໃຊ້ໂທດໜັກອາຍາແລ້ວ

  ທ່ານສາມາດອອກສຽງໄດ້ຫຼັງຈາກທ່ານໃຊ້ໂທດໜັກອາຍາຂອງທ່ານທັງໝົດ, ຮວມທັງການຝາກໂທດໃດໆ, ການຖືກປ່ອຍຈາກຄຸກກ່ອນກຳນົດ, ຫຼືເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເຊັ່ນການຊົດໃຊ້ຄືນ.
 • ອອກສຽງຖ້າຢູ່ໃນການດູແລຂອງຄົນອື່ນ

  ທ່ານມີສິດທີ່່ຈະອອກສຽງ ຖ້າທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງຄົນອື່ນ ນອກຈາກວ່າຜູ້ພິພາກສາຈະຖອນສິດຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງ.
 • ອອກສຽງໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜບັງຄັບ

  ທ່ານມີສິດໃນການອອກສຽງ ໂດຍບໍ່ມີໃຜບັງຄັບການອອກສຽງຂອງທ່ານ.
 • ຂໍບັດອອກສຽງໃໝ່

  ທ່ານມີສິດຂໍເອົາບັດເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຖ້າທ່ານເຮັດບັດຜິດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປ່ອນບັດອອກສຽງ.
 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງການຮ້ອງທຸກ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງການຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈໃນວິທີການເລືອກຕັ້ງຕ່າງ.
 • ເອົາຕົວຢ່າງຂອງບັດເລືອກຕັ້ງມານຳ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເອົາຕົວຢ່າງຂອງບັດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໄປໃນບູດເລືອກຕັ້ງນຳ.
 • ເອົາບັດກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ເລືອກຕັ້ງ (Voter’s Bill of Rights) ມານຳ

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເອົາສຳເນົາຂອງບັດກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ເລືອກຕັ້ງ(Minnesota Statutes 204C.08, subd. 1b) ມາໃນບູດເລືອກຕັ້ງນຳ.