Minnesota Secretary Of State - Ua Ntaub Ntawv rau Kev Pov Ntawv (Register to vote)
Skip to main content

Ua Ntaub Ntawv rau Kev Pov Ntawv (Register to vote)


Hauv phab ntawv no, kawm seb leej twg muaj cai pov ntawv thiab yuav ua ntaub ntawv li cas ua ntej los sis thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Leej twg muaj cai pov nawv?

Yog yus xav pov ntawv hauv Minnesota, koj yuav tsum yog ib tug pej xeem hauv Teb Chaws Amelikas, muaj tsawg kawg nkaus 18 xyoo thaum txog Hnub uas Xaiv Nom Tswv, thiab ua ib tug pej xeem hauv Minnesota rau tsawg kawg nkaus 20 hnub.

Yog koj raug ib lub txim loj lawm, koj muaj cai pov ntawv tom qab koj ua txhua yam ntawm koj txoj kev rau txim, nov hais txog txoj kev dim txim uas muaj neeg tswj xyuas yam ntxwv kom coj zoo, kev tawm qhov taub uas tseem raug soj xyuas, los sis lwm yam kev cai xws li txoj kev them rov qab.

Koj muaj cai pov ntawv thaum koj tseem raug kev saib xyuas, tsuas yog ib tug txiav txim tau rho koj txoj cai rau kev pov ntawv lawm.

Cov ncauj lus qhia txog kev ua ntaub ntawv

Koj yuav tsum tau ua ntaub ntawv pov ntawv nyob rau koj qhov chaw nyob tas sim no. Ua ntaub ntawv yuav pov ntawv nyob online ua lus As Kiv los sis hauv ib tsab ntawv kiag ua lus Hmoob.

Koj kuj muaj cai ua ntaub ntawv hauv koj qhov chaw pov ntawv thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv. Koj yuav tsum muab puav pheej txog koj lub npe thiab qhov chaw nyob tas sim no.

Kuv puas tas ua ntaub ntawv yog tias kuv tsiv tsev los sis pauv lub npe?

Koj yuav tsum rov qab ua ntaub ntawv txhua zaus koj pauv chaw nyob, pauv koj lub npe los sis tsis pov ntawv hauv plaub xyoos. Kho koj cov ntaub ntawv thaum koj ua ib tsab ntaub ntawv tshiab.

Ua li cas thiaj ua ntaub ntawv thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv

Yog xav ua ntaub ntawv nyob hauv koj qhov chaw pov ntawv thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv, nqa puav pheej txog koj txoj kev ua pej xeem uas sau tseg nram qab no.

1. Daim ID uas muaj koj lub npe thiab chaw nyob tas sim no

 • Ib daim ntawv tsav tsheb hauv Minnesota uas tsis tau tas kas nuv, daim ntawv xyaum tsav tsheb los sis daim ID, los sis ib daim twv nqi rau ib yam twg no.
 • Pawg Neeg Khab daim ID uas muaj koj npe, daim duab thiab kev kos npe.

2. Daim ID uas muaj ib daim duab thiab ib daim ntawv uas muaj koj lub npe thiab chaw nyob tas sim no

Cov ID uas muaj duab uas peb pom zoo siv (xaiv ib daim)
Yuav tsum txhob tas kas nuv.

 • Daim ntawv tsav tsheb, lub xeev ib daim ID los sis daim ntawv xyaum tsav tsheb los ntawm ib lub xeev twg
 • Teb Chaws Amelikas Daim Ntawv Mus Txawv Teb Chaws
 • Teb Chaws Amelikas Daim ID Ua Tub Rog los sis Ua Tub Rog Yav Tas Los Lawm
 • Pawg Neeg Khab daim ID uas muaj koj npe, kev kos npe thiab ib daim duab
 • Minnesota lub tsev kawm ntawv qib siab, tsev kawm ntawv los sis tsev kawm ua hauj lwm ib daim ID

Cov ntawv uas pom zoo siv (xaiv ib daim)
Muab cev tau rau lawv saib hauv ib yam khoom fai fab.

 • Daim nqi, ib tug as khauj los sis daim nqi uas qhia tias tau pib txais ib qho kev pab los sis sau hnub tim rau uas yog 30 hnub ua ntej hnub uas xaiv nom tswv rau tej kev pab no:
  • Xov tooj, TV los sis internet
  • Khib nyiab, dej lim sij, fai fab, nqi roj los sis dej
  • Tsev ceev nyiaj los sis daim tiv nqi
  • Daim nqi xaub los sis yuav tsev
 • Daim ntawv xaub tsev los sis xaub khoom uas kav mus tom qab Hnub uas Xaiv Nom Tswv
 • Ib daim nqi rau kev kawm ntawv tas sim no

3. Ib tug Neeg uas Tau Ua Ntaub Ntawv Pov Ntawv Muaj Cai Lav Lus txog Koj Chaw Nyob

Ib tug neeg uas ua ntaub ntawv pov ntawv hauv koj cheeb tsam muaj cai nrog koj mus hauv qhov chaw pov ntawv thiab kos npe lav lus hais tias koj qhov chaw nyob muaj tseeb. Qhov no hu ua ‘lees paub.’ Ib tug neeg uas tau ua ntaub ntawv pov ntawv muaj cai lees paub txog yim tus neeg uas xav pov ntawv. Koj tsis muaj cai lees paub rau lwm cov neeg yog tias twb muaj ib tug neeg lees paub txog koj.

4. Daim ID rau kev kawm ntawv qib siab nrog daim ntawv qhia txog tej tsev

Cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv qib siab xa ib daim ntawv txog tej tsev nyob mus rau cov nom tswv rau kev pov ntawv. Yog tias koj nyob hauv daim ntawv, muab koj daim ID rau tsev kawm ntawv rau lawv saib thiaj ua tau ntaub ntawv tiav tas.

5. Ua ntaub ntawv pov ntawv hauv cheeb tsam

Yog koj ua ntaub ntawv hauv ib cheeb tsam tiam sis tau pauv npe los sis tsiv tsev hauv tib cheeb tsam, koj tsuas tas qhia tus txiav txim rau kev xaiv nom tswv koj lub npe los sis chaw nyob qub.

6. Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Ua Ntaub Ntawv Lig

Yog koj ua ntaub ntawv yuav pov ntawv 20 hnub ua ntej hnub uas xaiv nom tswv, ces tej zaum koj yuav txais tau ib Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Ua Ntaub Ntawv Lig. Cia li nqa tuaj thiab siv ua koj daim ntawv puav pheej txog koj chaw nyob thaum koj ua ntaub ntawv.

7. Ib tug Neeg Ua Hauj Lwm hauv ib lub Tsev Tu Neeg

Yog koj nyob hauv ib lub tsev uas tu neeg, ib tug neeg uas ua hauj lwm hauv muaj cai nrog koj mus rau qhov chaw pov ntawv thiab lav lus txog koj qhov chaw nyob. Qhov no hu ua ‘lees paub.’ Ib tug neeg uas ua hauj lwm muaj cai lees paub txog txhua tus neeg pov ntawd uas nyob hauv lub tsev tu neeg ntawd.