Minnesota Secretary Of State - Pov ntawv thaum ntxov siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content
Important Changes to Office Operations: COVID-19 Information

Pov ntawv thaum ntxov siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob (Vote early with an absentee ballot)


Nyob hauv Minnesota, koj tsis tas tos txog Hnub Xaiv Nom Tswv—pov ntawv thaum ntxov thaum xa ntawv tuaj los sis hauv koj lub nroog lub hoob kas rau kev xaiv nom tswv!

Pov ntawv thaum ntxov tim ntsej tim muag

Koj muaj cai ua tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob hauv lub hoob kas pov ntawv hauv koj zos pib li 46 hnub ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Nrhiav tau koj lub hoob kas rau kev xaiv nom tswv hauv koj lub nroog

Pov ntawv thaum ntxov ua ntawv xa tuaj

Koj muaj cai thov kom lawv xa ib tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj. Koj yuav tsum xa koj tsab ntawv pov ntawv rov qab tuaj ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Cov ncauj lus qhia rau kev pov ntawv thaum ntxov ua ntawv xa tuaj

  1. Thov kom tau ib tsab ntawv pov ntawv thaum twg los tau hauv ib xyoos. Cov thawj coj rau kev xaiv nom tswv yuav xa cov ntaub ntawv rau kev pov ntawv thaum twg lawv tau tej tsab ntawv pov ntawv. Thov tau koj tsab ntawv pov ntawv nyob online ua lus As Kivlos sis hauv ib tsab ntawv kiag ua lus Hmoob.
  2. Ua tib zoo nyeem cov ncauj lus qhia uas nyob hauv koj tsab ntawv pov ntawv! Yuav tsis suav koj tsab ntawv pov ntawv yog tias koj tsis ua tag nrho txhua daim ntawv.
  3. Koj yuav tsum muaj ib tug neeg tim khawv thaum koj pov ntawv thiab ua koj tsab ntawv pov ntawv. Tus neeg tim khawv no ua tau ib tug neeg uas ua ntaub ntawv pov ntawv hauv Minnesota los sis ib tug neeg uas muaj cai ntaus cim hom. Koj tus neeg tim khawv yuav tsum xees npe rau hnab ntim ntawv uas kos npe thiab sau lawv qhov chaw nyob.
  4. Yog koj tsis tau ua ntaub ntawv yuav pov ntawv, koj yuav txais ib tsab ntawv thov rau kev pov ntawv hauv koj cov ntaub ntawv. Yog xav ua npe, muab ib qho puav pheej txog chaw nyob rau koj tus neeg tim khawv saib. Koj tus neeg tim khawv yuav tsum khij qhov ID uas koj cev rau lawv saib nyob rau hauv hnab ntim ntawv rau kev kos npe.
  5. Tom qab koj ua tas, xa tsab ntawv pov ntawv thiab lwm cov ntawv rov qab tuaj sai li sai tau. Yuav tsis suav koj tsab ntawv pov ntawv yog tias peb txais tom qab Hnub uas Xaiv Nom Tswv. Koj kuj muaj cai nqa koj tsab ntawv pov ntawv mus rau lub hoob kas xaiv nom tswv uas tau xa tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj.

 

Xyuas seb koj tsab ntawv pov ntawv ua li cas lawm

Txhua tsab ntawv pov ntawv uas peb txais raws sij hawm thiab tau ua txhua daim ntawv kom thwj yeej yuav raug muab suav.

Xyuas tau seb koj tsab ntawv pov ntawv ua li cas lawm thiab kom pom tseeb hais tias twb txais tau lawm thiab yuav raug muab suav.