Minnesota Secretary Of State - Pov ntawv thaum ntxov siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob (Vote early with an absentee ballot)
Skip to main content

Pov ntawv thaum ntxov siv tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob (Vote early with an absentee ballot)


Pov ntawv thaum ntxov tim ntsej tim muag

Koj muaj cai ua tsab ntawv pov ntawv thaum yus tsis nyob hauv lub hoob kas pov ntawv hauv koj zos pib li 46 hnub ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Nrhiav tau koj lub hoob kas rau kev xaiv nom tswv hauv koj lub nroog

Pov ntawv thaum ntxov ua ntawv xa tuaj

Koj muaj cai thov kom lawv xa ib tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj. Koj yuav tsum xa koj tsab ntawv pov ntawv rov qab tuaj ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Cov ncauj lus qhia rau kev pov ntawv thaum ntxov ua ntawv xa tuaj

  1. Thov kom tau  ib tsab ntawv pov ntawv thaum twg los tau hauv ib xyoo nyob ntawm mnvotes.org. Cov thawj coj rau kev xaiv nom tswv yuav xa cov ntaub ntawv rau kev pov ntawv thaum twg lawv tau tej tsab ntawv pov ntawv (saib sab nraum rau tej hnub ntawd). 
  2. Ua tib zoo nyeem cov ncauj lus qhia uas nyob hauv koj tsab ntawv pov ntawv! Yuav tsis suav koj tsab ntawv pov ntawv yog tias koj tsis ua tag nrho txhua daim ntawv.

  3. KKoj yuav tsum muaj ib tus neeg ua tim khawv thaum koj pov npav thiab khij koj daim npav. Tus tim khawv ntawv kuj yog ib tus neeg uas muaj npe pov npav nyob hauv Minnesota los yog tus neeg ntaus thwj (notary). Koj tus tim khawv yuav tsum kos npe rau lub hnab ntawv thiab sau nws qhov chaw nyob. 

  4. Yog koj tsis tau ua ntaub ntawv yuav pov ntawv, koj yuav txais ib tsab ntawv thov rau kev pov ntawv hauv koj cov ntaub ntawv. Yog xav ua npe, muab ib yam puav pheej qhia txog koj cev rau koj tus neeg ti khawv saib raws li sau tseg hauv cov ncauj lus qhia. Koj tus neeg ti khawv yuav tsum khij qhov ID uas koj cev rau lawv saib nyob rau hauv hnab nti  ntawv rau kev kos npe.

  5. TTom qab koj ua ti v hlo lawm, xa koj daim npav thiab cov ntaub ntawv rov qab tuaj kom sai li sai tau. Koj kuj xa tau koj daim npav tuaj yam nqa kiag mus rau lub chav pov npav uas xa daim npav tuaj rau koj. 

 

Xyuas seb koj tsab ntawv pov ntawv ua li cas lawm

Txhua tsab ntawv pov ntawv uas peb txais raws sij hawm thiab tau ua txhua daim ntawv kom thwj yeej yuav raug muab suav.

Xyuas tau seb koj tsab ntawv pov ntawv ua li cas lawm thiab kom pom tseeb hais tias twb txais tau lawm thiab yuav raug muab suav.