Minnesota Secretary Of State - Kuv yuav pov ntawv qhov twg thiab muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv? (Where do I vote and what's on my ballot?)
Skip to main content

Kuv yuav pov ntawv qhov twg thiab muaj xwm dab tsi hauv kuv tsab ntawv pov ntawv? (Where do I vote and what's on my ballot?)


Sau koj qhov chaw nyob kom thiaj nrhiav tau seb koj yuav mus pov ntawv qhov twg, thiab kom tau ib daim piv txwv txog tsab ntawv pov ntawv uas qhia seb leej twg nyob hauv thiab muaj tej lus nug uas koj yuav pov ntawv rau.

Muaj tej xov xwm no li 45 hnub ua ntej kev pov ntawv hauv lub xeev los sis tuam tsoom fwv. Tej zaum yuav tsis muaj tej xov xwm rau kev pov ntawv yuav xaiv cov nom tswv hauv nroog hauv qhov cuab yeej no.