Minnesota Secretary Of State - Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv (Election Day voting)
Skip to main content

Kev Pov Ntawv Thaum Hnub uas Xaiv Nom Tswv (Election Day voting)


Hauv phab ntawv no, kawm seb koj yuav pov ntawv qhov twg, yuav nqa dab tsi tuaj, yuav ua li cas thiaj tau kev pab thiab koj muaj cai li cas vim koj yog ib tug neeg pov ntawv.

Tej chaw thiab xuab moos uas qhib rau kev pov ntawv

Nrhiav seb koj yuav pov ntawv qhov twg. Feem ntau tej qhov chaw pov ntawv yuav qhib thaum 7 teev sawv ntxov mus rau 8 teev tsaus ntuj. 

Yuav nqa dab tsi tuaj

Yog koj ua ntaub ntawv yuav pov ntawv hauv koj qhov chaw nyob tas sim no, koj tsis tas yuav nqa ib daim qhia npe tuaj. Yog koj xav ua ntaub ntawv los sis kho koj cov ntaub ntawv, koj yuav tsum muab puav pheej qhia txog koj qhov chaw nyob ua ntej koj pov ntawv.

Txais kev pab thaum pov ntawv

Muaj ntau txoj kev txais kev pab thaum koj pov ntawv. Koj muaj cai coj leej twg tuaj pab koj, thov ib tug neeg txiav txim txog kev xaiv nom tswv, siv ib lub tshuab pab koj khij koj tsab ntawv pov ntawv los sis koj kuj muaj cai pov ntawv los ntawm koj lub tsheb.

Kev pab los ntawm koj tsev neeg, cov phooj ywg los sis neeg zej zog

Koj muaj cai coj ib tug hauv koj tsev neeg, ib tug phooj ywg, neeg zej zog los sis leej twg uas koj xaiv los pab koj pov ntawv. Tib txoj kev zam cai no yog qhov uas koj txais tsis tau kev pab los ntawm koj lub tsev hauj lwm, koj pawg neeg ua hauj lwm sib koom sib txhawb los sis ib tug neeg uas tab tom yuav raug xaiv los ua ib tug nom tswv.

Koj tus kws pab muaj cai pab koj uas txhua yam kev pov ntawv, kuj mus rau rau hauv chav pov ntawv los tau. Tiam sis, cov kws pab tsuas muaj cai pab khij cov ntawv pov ntawv rau peb tug neeg pov ntawv xwb hauv txoj kev xaiv nom tswv. Koj muaj cai cev koj tsab ntawv pov ntawv rau ib tug neeg txiav txim txog kev xaiv nom tswv kom nws xyuas seb koj khij puas yog lawm.

Cov kws pab tsis muaj cai yuam kom koj pov ntawv rau leej twg los sis qhia lwm tus neeg paub tias koj tau pov ntawv rau leej twg.

Kev pov ntawv nyob tom kev

Yog tias koj tawm tsis tau yooj yim ntawm koj lub tsheb yuav los rau hauv lub tsev pov ntawv, koj muaj cai thov lawv nqa ib tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj. Qhov no hu ua kev pov ntawv tom kev.

Ob tug neeg txiav txim txog kev xaiv nom tswv los ntawm ob pawg kas moos yuav nqa koj tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj ua hauv tsheb. Yog koj xav ua ntaub ntawv los sis kho koj cov ntaub ntawv, lawv mam li nqa koj tsab ntawv thov tuaj thiab.

Thaum koj pov ntawv tas, cov neeg txiav txim txog kev xaiv nom tswv yuav nqa koj tsab ntawv pov ntawv los hauv tsev thiab muab tso hauv lub thawv ntim tej tsab ntawv pov ntawv.

Kev pab los ntawm lub tshuab rau kev ntawv pov ntawv

Ntau qhov chaw pov ntawv muaj ib lub tshuab uas pab khij ib tsab ntawv pov ntawv rau koj. Nws cia koj nyob koj ib leeg yog tias koj tsis muaj cuab kav (los sis tsis xav) siv ib tug cwj mem pov ntawv.

Lub tshuab no muaj ib daim ntxaij uas qhib tsab ntawv pov ntawv ua ntawv loj loj los sis hauv ib daim uas koj pom tau yooj yim. Nws kuj nyeem tau tsab ntawv pov ntawv kom nrov rau koj hauv lub mloog ntawm pob ntseg.

Koj muaj cai siv lub tshuab ntaus ntawv ua lus Braille, daim ntxaij los sis lub tshuab nqus thiab tshuab pa. Tom qab koj xaiv tas, nws luam koj tsab ntawv pov ntawv tawm rau koj.

Kev pab los ntawm cov neeg txiav txim rau kev xaiv nom tswv

Cov neeg txiav txim rau kev xaiv nom tswv nyob ntawd xav pab koj thaum koj tab tom ua txoj kev pov ntawv.

Yog koj xav tau kev pab khij koj tsab ntawv pov ntawv, ob tug neeg txiav txim rau kev xaiv nom tswv los ntawm ob pawg kas moos mam li los pab. Lawv tsis muaj cai yuam kom koj pov ntawv li cas los sis qhia lwm tus neeg paub tias koj tau pov ntawv rau leej twg.

Sij hawm phav hauj lwm yuav mus pov ntawv

Koj muaj cai phav me ntsis hauj lwm yuav mus pov ntawv tsis xiam cov nyiaj xuab moos, sij hawm phav hauj lwm, los sis sij hawm mus yos teb chaws rau lub xeev thiab tuam tsoom fwv tej kev xaiv nom tswv, thiab hauv txhua txoj kev xaiv nom tswv hauv koj lub nroog uas muab teem tseg.

Koj lub tsev hauj lwm yuav tsum them koj rau lub sij hawm uas koj siv mus pov ntawv, yog tias nws nyob rau thaum lub sij hawm uas koj ua hauj lwm. Koj lub tsev hauj lwm yuam tsis tau kom koj yuav siv sij hawm phav hauj lwm los sis sij hawm mus yos teb chaws (saib Minnesota Txoj Kev Cai 204C.04 thiab 204C.08 Kem ntawv 1d).

Tsuas pub siv sij hawm txaus mus pov ntawv ces mus ua hauj lwm.

Koj lub tsev hauj lwm tsis muaj cai txwv los sis hais tias tsis kam, tsa caij ciam, los sis tab kaum txoj cai no, qhov no kuj hais txog lub sij hawm uas koj xaiv mus pov ntawv.

Koj lub tsev hauj lwm muaj cai thov koj qhia seb koj yuav mus thaum twg, thiab kom cov neeg uas ua hauj lwm sib xyuas seb lawv yuav mus thaum twg kom tsis txhob tab kaum tej hauj lwm ntau ntau.

Koj mam li muab ib daim luam txog koj tsab ntawv no rau koj lub tsev hauj lwm, uas piav txog koj txoj cai kom phav hauj lwm yuav mus pov ntawv.

Ib lub tsev hauj lwm twg uas txhaum txoj kev cai no muaj txim ua ib lub txim me. Yog muaj lus tsis txaus siab li cas ces cov neeg ua hauj lwm yuav tsum qhia mus rau lub nras tus kws lij choj

Paub koj tej cai

Ua ib tug neeg pov ntawv hauv Minnesota, koj muaj ntau txoj cai—yuav tsum kawm paub txog tej ntawd!

 • Muaj sij hawm phav hauj lwm yuav mus pov ntawv

  Koj muaj cai phav me ntsis hauj lwm yuav mus pov ntawv tsis xiam cov nyiaj xuab moos, sij hawm phav hauj lwm, los sis sij hawm mus yos teb chaws.

 • Pov tau ntawv yog tias koj mus txog ua ntej 8 teev tsaus ntuj

  Koj muaj cai pov ntawv yog tias koj mus txog qhov chaw yuav pov ntawv thaum twg los tau ua ntej 8 teev tsaus ntuj.

 • Hais lus kom xees tau npe

  Koj muaj cai hais lus kiag hais tias koj yog leej twg thiab thov kom lwm tus neeg xees npe rau koj yog tias koj tsis muaj cuab kav xees npe rau koj tus kheej.

 • Thov kev pab

  Koj muaj cai thov leej twg los pab, tsuas yog tsis pub thov ib tug neeg sawv cev rau koj tsev hauj lwm los sis pawg neeg ua hauj lwm sib koom sib txhawb, los sis ib tug uas tab tom xav los ua nom tswv.

 • Coj me nyuam tuaj rau qhov chaw pov ntawv

  Koj muaj cai coj koj cov me nyuam tuaj thaum koj yuav pov ntawv.

 • Pov tau ntawv tom qab koj raug txim rau ib lub txim loj tas

  Koj muaj cai pov ntawv tom qab koj ua txhua yam ntawm koj txoj kev rau txim, nov hais txog txoj kev dim txim uas muaj neeg tswj xyuas yam ntxwv kom coj zoo, kev tawm qhov taub uas tseem raug soj xyuas, los sis lwm yam kev cai xws li txoj kev them rov qab.

 • Pov tau ntawv yog tias muaj neeg saib xyuas

  Koj muaj cai pov ntawv yog koj tseem raug kev saib xyuas, tsuas yog ib tug txiav txim tau rho koj txoj cai rau kev pov ntawv lawm.

 • Pov tau ntawv tsis muaj neeg quab yuam

  Koj muaj cai pov ntawv tsis muaj leej twg hauv qhov chaw pov ntawv sim quab yuam kom koj pov ntawv rau leej twg.

 • Txais ib tsab ntawv pov ntawv tshiab

  Koj muaj cai tau ib tsab ntawv pov ntawv tshiab yog tias koj ua yuam kev hauv koj tsab ntawv pov ntawv ua ntej koj pov ntawv tas.

 • Qhia lus tsis txaus siab

  Koj muaj cai sau ntawv qhia lus tsis txaus siab hauv koj qhov chaw pov ntawv yog tias koj tsis zoo siab txog txoj kev xaiv nom tswv li cas.

 • Nqa ib daim piv txwv txog tsab ntawv pov ntawv

  Koj muaj cai nqa ib daim piv txwv txog tsab ntawv pov ntawv nrog koj mus hauv qhov chaw pov ntawv.

 • Nqa tus Neeg Pov Ntawv Tsab Ntawv Teev cov Cai

  Koj muaj cai nqa ib daim luam tus Neeg Pov Ntawv Tsab Ntawv Teev Cov Cai (Minnesota Txoj Kev Cai 204C.08, kem ntawv. 1b) mus hauv qhov chaw pov ntawv.